Demiri, Aisha Synnøve og Gundersen, Tonje

Rapporten er gjennomført på oppdrag av Bufdir og er en kunnskapsoppsummering av den forskningen som finnes når det gjelder familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Rapportens funn er i korthet at familiene med barn som har funksjonsnedsettelser opplever mangelfull informasjon og mangelfull hjelp når det gjelder tjenester de har behov for. Sosioøkonomisk bakgrunn og utdanning kan virke inn på om foreldre forstår hvordan de kan gå frem for å få hjelpen de trenger, om de har ressurser til å gjøre det, og om de godtar eller anker avslag. For foreldre med minoritetsbakgrunn kan utfordringene med å få hjelp øke ytterligere, blant annet fordi hjelpetjenestene ikke tilrettelegger godt nok for at foreldre får informasjon på en måte de forstår. Når det gjelder innhold i tjenestene, pekes det spesielt på at koordinering og samordning av tjenester fungerer dårlig og at det som regel er familiene selv (ofte mor) som må drifte og koordinere hjelpetiltak. En konsekvens er at mor i en del tilfeller må redusere sin yrkesaktivitet for å få dette til. Dette virker negativt inn på familiens økonomi, men også på helse og fritid.

143 s., utgitt av NOVA i 2016.