Mossige, Svein og Stefansen, Kari

Hensikten med denne rapporten er å undersøke omfanget av vold og overgrep mot barn og unge og hvordan omfanget av ulike voldsformer har utviklet seg over tid. Voldsformene rapporten belyser, er fysisk vold fra foreldre, vold mellom foreldre (vitneerfaringer) og seksuell vold i og utenfor familien. Når det gjelder foreldres bruk av vold mot barn, kan våre resultater tolkes i retning av at samfunnets samlede innsats for å forebygge og avdekke vold har bidratt til reduksjon i den milde fysiske volden. Fortsatt er det imidlertid en betydelig andel – om lag en femtedel – som opplever vold fra foreldre i løpet av oppveksten.

120 s., utgitt av NOVA i 2016.