Mandatet for oppdraget har vært å gi innspill til hvordan eksisterende eller manglende IKT er et hinder for å få flere med funksjonsvariasjon i arbeid. Gjennom å undersøke hvor problemene oppstår og for hvilke grupper i hvilke roller, har siktemålet med undersøkelsen ikke bare vært å kartlegge eksisterende brister med tanke på yrkesdeltakelse blant personer med funksjonsvariasjon, men også gi innspill til offentlige myndigheter på mulige typer av tiltak for å øke yrkesdeltakelsen. Våre funn indikerer at det eksisterer digitale barrierer for yrkesdeltakelse for grupper med funksjonsvariasjon. Barrierene oppstår i ulike faser, fra jobbsøkerprosessen, til avklaring om behov og tildeling av hjelpemiddel NAV. Utført for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

112 s., utgitt av Implement Consulting Group i 2016.