Rapporten ”Å vokse opp” handler om barn og unges oppvekstvilkår i Norge, men gir ikke noen fullstendig oversikt over alle forhold som påvirker dette. Vi har i årets rapport belyst barn og unges oppvekstvilkår i tre kapitler. Det første kapitlet gir en oversikt over tall og fakta om barn og unges situasjon i Norge i dag. I kapittel to har vi invitert fagfolk og forskere til å beskrive forhold som påvirker familien som oppvekstbase. Kapittel tre belyser temaene deltagelse og medvirkning blant barn og unge, utviklingenpå området frivillig sektor og den betydning det har og har hatt som arena for inkludering og demokratiutvikling

53 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.