Strategien handler om barn og ungdom i alderen 0–18 år uavhengig av kjønn, funksjonsevne og seksuell orientering. Majoritetsbefolkningen, urbefolkningen, de nasjonale minoritetene og innvandrerbefolkningen, omfattes av strategien. Tilhørighet spesifiseres der det er relevant. Strategien inneholder også et tiltak knyttet til vold mot gravide. Strategiens del I gir en samlet presentasjon av hvordan regjeringen vil styrke og videreutvikle den forebyggende innsatsen, og hvilke strategiske grep som er nødvendige for at vold og seksuelle overgrep skal avdekkes. Her presenteres også tiltak for å styrke arbeidet med å beskytte og hjelpe barn og ungdom som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Strategiens del II inneholder kunnskapsgrunnlaget regjeringens politikk, strategier og tiltak bygger på

156 s., utgitt av Barne- og familiedepartementet i 2013.