Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Solbakken barne- og familiesenter

Trygghet gir vekst og utvikling for barn og familier

Kort om Solbakken barne- og familiesenter

 • Statlig
 • Kapasitet: 5 familier
 • Sted: Tromsø

Solbakken barne- og familiesenter gir tilbud til familier med barn i alderen 0-6 år.

Navn: Cathrine Holm

E-post: Cathrine.holm@bufetat.no

Telefon: 466 15 672

Slik er det å bo hos oss

Solbakken barne- og familiesenter ligger sentralt på Sør-Tromsøya i Tromsø. Området rundt senteret er et etablert strøk med eneboliger og mindre boligblokker. Senteret har kort vei til barneskole, lekeplasser, fotballbaner, friområder, opparbeidet badeplass og park. Det er turstier og gangveier i området, disse fører til matbutikker og friluftsområder. Det tar ca 20 minutter å gå inn til Tromsø sentrum. Det er også god og lett tilgjengelig bussforbindelse.

Tromsø by har mange ulike tilbud for barnefamilier.

 • Åpen barnehage - hvor foreldre kan ta med seg sine barn og møte andre.
 • Bibliotek med eventyrstund og andre aktiviteter rettet mot de minste.
 • Ulike museer – flere i umiddelbar nærhet og godt tilrettelagt for barn.
 • Et rikt kulturliv, ofte med tilbud til barn og familier.
 • Mini Zoo – en liten dyrepark 2 mil utenfor Tromsø.
 • Tromsøbadet – badeland for små og store.
 • Naturen rundt byen er lett tilgjengelig

Morgensamling

Familiene samles til morgensamling hver ukedag klokka 9. Her legges det planer for dagen og prates om løst og fast.

Sangstund

Hver tirsdag fra 9.15 – 10.00 har vi sang og lek med foreldre og barn. Denne aktiviteten er tilpasset de barna som bor på Solbakken.

Foreldregruppe

En gang i uken tilbys gruppeveiledning med ulike aktuelle tema. Gruppen ledes av personalet og det legges opp til undervisning samt refleksjon og deltakelse fra foreldrene.

Måltider

Alle som bor her lager sine egne måltider, utenom fellesmiddager som avtales på faste dager. Familiene får dekket utgifter til mat og gjør selv innkjøp.

Renhold og orden

Alle har ansvar for orden og renhold i sin leilighet. Ansvar for renhold av deler av fellesarealene går også på omgang mellom foreldre og personale.

Fritid og aktiviteter

Det finnes mange muligheter til en aktiv fritid i området. Dersom familien har lyst til å delta på aktiviteter utenfor senteret er dette fullt mulig. Utgifter til slike aktiviteter dekker dere selv. Avtal gjerne med personalet når dere drar / kommer tilbake, slik at vi kan planlegge dagen.

Regler

Når du bor på senteret forventes det at du etterlever ordensreglene og rutinene på huset, at du opptrer hensynsfullt overfor andre familier og ansatte og at du bidrar til et godt fellesskap. Det skal være ro i fellesarealene klokka 23.00. Det er ikke tillatt med kjæledyr på senteret. Oppbevaring og bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt. Røyking er tillatt på bestemte plasser utendørs.

Fra 2022 kan Solbakken foreta utredning som en del av barneverntjenestens undersøkelse. Denne utredningen skal resultere i en anbefaling om hvilke tiltak som bør iverksettes. Etter utredningen kan vi gi bistand til hjelpetiltak og oppfølging.

Solbakkens del av undersøkelsen kan foregå enten som døgnopphold ved senteret i Tromsø, hjemme hos dere, som et poliklinisk dagtilbud eller som en kombinasjon av disse tre.

Oppstartsmøte er det første møte mellom dere, senteret og barnevernstjenesten. Ved behov kan dere få mer informasjon eller omvisning på senteret i forkant av oppstartsmøte.

Før vi starter

Det er barneverntjenesten i din kommune som søker om bistand fra Solbakken. Når det er bestemt at dere får plass, gjøres et forarbeid hvor Solbakken, barneverntjenesten og du/dere foreldre deltar. Tema i forarbeidet er bakgrunn for søknaden, informasjon om Solbakken, motivasjon, vurdering av familiens utfordringer og styrker samt dine/deres tanker om dette. Vi snakker om når samarbeidet skal starte, hvor lenge det skal vare og andre ting som er viktig for dere å vite. Dere får nå en kontaktperson ved senteret.

Døgnopphold - hva trenger du å ta med hit?

Du/dere må ta med klær, toalettsaker og eventuelt bleier. Ta også med vogn, nødvendig utstyr til barnet og eventuelt noen leker som er kjent for barnet.

Mens du er på Solbakken får du kostpenger som skal dekke utgifter til mat som du selv handler inn på dagligvarebutikker. Vi har også noen fellesmåltider.

Når du kommer hit

Vi er opptatt av at dere skal trives best mulig, og i starten bruker vi mye tid på å bli kjent med hverandre og å bli kjent i området rundt Solbakken.

Ukeplan

Hver familie som bor ved senteret får egen ukeplan med oversikt over alle aktiviteter. I tillegg til individuelle avtaler kommer felles morgensamlinger i hvert hus, fellesmåltider, vask av hus, søndagsturer, sangsamlinger og fellesaktiviteter.

Barnepass

Det er du som forelder som er ansvarlig for omsorg, stimulering og aktivitet for barna dine. Solbakken kan passe barna når du /dere har samtaler, møter eller veiledning, eller dersom andre særlige grunner gjør at du trenger barnepass.

Det er ca 20 ansatte på Solbakken, og det er ansatte på jobb hele døgnet. Det er flest på dagtid i ukedagene, siden det er da de fleste aktiviteter og avtaler foregår.

Vi som jobber her har utdanning som barnevernspedagog, psykolog, førskolelærer, pedagog eller sosionom. Alle har lang erfaring fra arbeid med familier og mennesker i utsatte livssituasjoner. Vi har videreutdanning og opplæring i ulike relevante metoder og verktøy.

For kommuner og barnevern

Informasjon til kommuner, barnevern og andre om hvem vi tar inn, hvordan vi jobber og hvordan man søker om plass.

Bufetat kan tilby utredning av familier med sped- og småbarn

Kommunen har ansvaret for undersøkelse og utredning av omsorgssituasjonen av familier med sped- og småbarn i risiko for omsorgssvikt. Fra 2022 kan vi som et av Bufetats sentre for foreldre og barn tilby utredning som en del av barneverntjenestens undersøkelse. Utredningen skal resultere i en anbefaling om hvilke tiltak som bør iverksettes overfor barnet eller familien. Etter utredningen kan vi gi bistand til hjelpetiltak og oppfølging av barnet og familien.

Kunnskapsmodellen barnets behov i sentrum er rammen for utredningen. Barneverntjenesten kan be senteret om å utrede aktuelle områder fra kunnskapsmodellen, som:

 • forhold ved barnet
 • foreldrenes omsorg
 • forhold ved foreldrene
 • familien og miljøet rundt barnet

Utredning

Utredningen er en del av undersøkelsen som kommunen iverksetter ved bekymring for om barn har god nok omsorg. Utredningen utføres innen 12 uker etter at kommunen har startet undersøkelsen. Solbakkens del av utredningen kan foregå enten som døgnopphold ved senteret, hjemmebasert, som poliklinisk tilbud eller i en kombinasjon av disse.

En hjemmebasert utredning innebærer at utredningsaktivitetene foregår hjemme hos familien, med avtalte observasjoner og samtaler - begrenset til 1-2 ganger pr. uke (ikke i helger). Et poliklinisk tilbud vil kunne være et supplement til hjemmebasert utredning og kan styrke utredningen blant annet ved at man kan observere samspill i andre kontekster.

Ved døgnbasert utredning er personale tilgjengelig hele døgnet og kan tilby støtte og hjelp til familiene, både planlagt og ved behov som oppstår. Personalet kan observere og vurdere fortløpende om barnet har forsvarlig omsorg.

Målet med utredningen er å få svar på om vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede eller om barnet kan forbli i hjemmet, og hvilken hjelp som eventuelt må settes i verk for å styrke familien.

Etter utredningen oppsummeres relevant informasjon i en utredningsrapport. Foreldrene har innsyn i saken underveis og vil til enhver tid holdes informert om hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og om våre vurderinger underveis. Vi har ukentlige samarbeidsmøter med foreldrene og barneverntjenesten. Medvirkning er sentralt i møte med familien og senteret skal legge til rette og motivere foreldrene og barnet til å medvirke. Foreldrenes meninger og barnas uttrykk for hvordan de har det, er viktige hensyn å ta underveis.

Hjelpetiltak

Målet med hjelpetiltak er å styrke foreldrenes omsorgskompetanse og ressurser slik at barnas behov og utvikling ivaretas på en god nok måte. Familien får målrettet og spisset veiledning på de områder familien trenger for å styrke omsorgsbetingelsene til barna.

Målsettingene med et opphold på senteret er:

 • Å skape forutsetninger for barnets utvikling
 • Å bedre barns omsorgsmiljø gjennom å styrke foreldrekompetansen
 • Å hindre unødig adskillelse mellom foreldre og barn
 • Å sikre barn permanente omsorgspersoner så tidlig som mulig i livet

Vi bruker ulike metoder og verktøy for å oppnå den endring som er nødvendig for at barna skal ha en trygg og god nok omsorgssituasjon. Underveis i prosessen er det jevnlige samarbeidsmøter med barneverntjenesten. Endringsarbeidet kan også foregå i familiens hjemmemiljø. Dette for å bistå i overføring av endringsarbeidet til hjemmearenaen, og for å vurdere hvordan endrede rammer påvirker familiens fungering og utvikling. 

Senteret gir tilbakemelding til barneverntjenesten med anbefaling om nødvendige tiltak for familien. Tiltakene skal bidra til at omsorgssituasjonen til barnet skal være stabil og gi gode nok utviklingsmuligheter.

I siste del av perioden for hjelpetiltaket, fokuserer vi på at endringsarbeidet som er gjort skal holde over tid. Her er det viktig å sammen med foreldrene overføre påstartet arbeid til relevante instanser og privat nettverk, slik at familien kan opprettholde og videreutvikle gode rutiner, innhold og strukturer fra oppholdet. Hovedbasen for arbeidet skal da være familiens kommune og hjemmemiljø. Senteret oppsummerer hjelpeprosessen i en sluttrapport.

Rettigheter når du bor på et senter for foreldre og barn

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får påvirke hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

Tilsyn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud. Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Kommunen beslutter om et barn eller ungdom skal plasseres i fosterhjem eller på institusjon. Henvisning om institusjon, fosterhjem, familieråd eller statlig hjelpetiltak skal kommunen sende til postmottak i Bufetat. Postmottak videresender dette til regional inntaksenhet eller regional fosterhjemstjeneste i den regionen kommunen tilhører.

Søk bistand fra Bufetat

Ved spørsmål, ta kontakt med enhet for inntak i Bufetat, region nord.

Fant du det du lette etter?