Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Senter for foreldre og barn - Sudmannske

Region vest senter for foreldre og barn tilbyr utredning av omsorgssituasjonen for foreldre med barn 0-6 år, med prioritering barn 0-3 år. Vi kan også tilby omsorgsendrende hjelpetiltak til familier.

Kort om Region vest - Senter for foreldre og barn - Sudmannske

 • Statlig
 • Kapasitet: 7
 • Sted: Bergen

Navn: Cathrine Solvi Hammersland-Skjøndal

E-post: cathrine.hammersland@bufetat.no

Telefon: 466 19 722

Slik er det å bo hos oss

Bergen barn- og familiesenter ligger:

 • 12 kilometer sør for Bergen sentrum
 • 12 kilometer til bussterminal
 • 12 kilometer til jernbanestasjon
 • 6 kilometer til flyplass
 • 3 kilometer fra Lagunen storsenter.

Avdelingen er lokalisert i enden av en blindvei og området egner seg godt for turer, både langs vei med gang- og sykkelsti, og i naturen. Sudmannske ligger nær vei med tilgang til buss. Det tar ca. 20 minutter å gå til Fanatorget der det finnes både dagligvarer, apotek og diverse andre butikker.

Morgenmøte

Vi starter dagen med felles morgenmøte på hver avdeling. Her samles familiene og personalet og en går gjennom planene for dagen.

Individuelle planer:

Det lages individuelle planer sammen med hver familie der det settes opp avtaler. Det kan være at vi er sammen med dere i måltider, ved stell eller når dere leker med barnet. Det kan også være avtaler om samtaler eller veiledning. Vi tilbyr pass av barnet ved samtaler/veiledning.

Onsdagssamling:

Hver onsdag ettermiddag har vi en fellessamling for alle familiene der vi møtes til et enkelt måltid og sosialt samvær.

Barnehage:

Dersom barnet allerede har barnehagetilbud prøver vi å opprettholde dette noen dager i uken, slik at barnet kan holde kontakt med det vante miljøet og ha kontinuitet mens dere bor på senteret.

Jobb:

Dersom dere er i jobb så anbefaler vi at dere får helt eller delvis permisjon/sykmelding, slik at dere kan være med på mest mulig av utrednings- og behandlingsarbeidet.

Besøk/avtaler:

Dere kan ha besøk i leiligheten. Det er greit at dere sjekker dette med oss på forhånd, slik at det ikke kolliderer med andre gjøremål. Dere kan også gå til nødvendige avtaler.

Rusmidler:

Bruk og oppbevaring av rusmidler, også alkohol, aksepteres ikke på senteret. Ved behov vil det bli inngått avtale med den enkelte om rusmiddelkontroll.

Trusler og/eller vold overfor de andre familiene eller personalet aksepteres ikke og vil medføre utskriving fra tiltaket.

Møte før innflytting:

Vi møtes før dere flytter inn til oss. Barnevernstjenesten er med på møtet og planlegger oppholdet og om hva vi skal jobbe med mens dere bor her. Vi gir dere informasjon om senteret og oppholdet. Det er viktig at dere får god informasjon, at dere får stille spørsmål og at dere vet hva dere sier ja til. Du eller dere er også velkommen til å komme på besøk.

Møte ved innflytting:

Vi har et nytt møte den dagen dere flytter inn. Her går vi sammen med dere og barneverntjenesten gjennom planen for oppholdet. Vi snakker om hvordan de kommende ukene ser ut og ønsker også at dere skriver under på avtaler for oppholdet.

Det er frivillig å bo hos oss:

Et opphold hos oss er frivillig. Dere må ønske å være her (gi samtykke).

Egen leilighet:

Dere har egen leilighet som dere får nøkkel til. Vi har ni leiligheter med ulik størrelse fordelt på to fløyer. Hver fløy har egen inngang. Alle har eget bad, mens noen også har eget kjøkken. Leiligheten er utformet og utstyrt på en slik måte at dere skal klare dere selv. Leiligheten inneholder sofa, bord, stol, kommode/skap og senger til foreldre og barn. I tillegg kan vi sette inn nødvendig utstyr som stellebord og barnestoler om dere har behov for det.

Egen husholdning:

Hver familie har egen husholdning med innkjøp, matlaging og renhold av klær og leilighet. Dere deler vaskerom med de andre familiene på fløyen.

Fellesarealer inne:

Hver fløy har stort felles kjøkken, felles oppholdsrom med kabel-TV, vaskerom og utstyrt lekekrok/lekerom. I tillegg har vi treningsrom i kjelleren som dere kan bruke. Vi har trådløst nett med noe begrenset kapasitet. Enkelte av leilighetene har eget TV.

Fellesarealer ute:

Utenfor huset har vi lekeplass med ulike lekeapparater, sandkasse og benker.

Ta med dere:

Sengetøy, håndklær, klær og husholdningsartikler. Ta gjerne med personlige ting som gjør leiligheten hjemmekoselig og utstyr til barna som vogn, sykler, kosedyr eller andre favorittleker.

Eget bosted:

Dere må ha egen bolig utenfor institusjonen. Dere drar hjem annenhver helg og på helligdager. Hjemreiser utover dette kan avtales.

Det er plass til ni familier hos oss og familiene som bor her har ulike utfordringer. Dette kan være;

 • Foreldre som lever i en ustabil livssituasjon med hensyn til psykiske og sosiale forhold
 • Foreldre med kognitive vansker
 • Unge foreldre med sårbarhet knyttet til egen oppvekst, nettverk og sosial fungering
 • Rusmisbrukende gravide eller småbarnsforeldre. Ved rusmistanker vil det kreves tre rene urinprøver før inntak og det vil også være aktuelt å inngå ruskontroll under oppholdet.

Tidsperspektiv:

Et utredningsopphold varer i inntil åtte uker. Ved behov for videre veiledning kan det søkes om foreldrestøttende behandlingsopphold i tre-seks måneder.


Kriseplass:

Vi har en hybel der vi kan ta imot en familie i krise for å forhindre at sped- og småbarn blir akuttplassert.


Ansatte:

Vi har en personalgruppe som består av 12 miljøterapeuter, fire fagkonsulenter, en psykolog, nattevakter og en avdelingsleder.


Vaktordning:

Hos oss er det til enhver tid miljøterapeuter på huset. Det er vanligvis flere her på dagtid enn på kveld. Vi har også våken nattevakt og personale tilstede i helgene.

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får delta i hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

For kommuner og barnevern

Når barnevernstjenesten undersøker barnets omsorgsituasjon, kan de be om bistand fra senteret. Bistand er hjemlet i barnevernloven § 2-2 sjette ledd. Utredningen kan være som døgnopphold på senteret, hjemme hos familien i kombinasjon med dagtilbud / poliklinisk tilbud på senteret. Døgn krever samtykke og vedtak.

Senteret kan bistå foreldre og barn med hjelpetiltak for styrke foreldrenes omsorgsutøvelse. Det kan være i kombinasjon av veiledning og foreldreopplæring.

Bistand er hjemlet i bvl § 2-2 sjette ledd.

 • Gravide eller foreldre med barn i førskolealder
 • Familien må ha egen boenhet utenfor tiltaket
 • Ved rusproblematikk kreves tre rene urinprøver før inntak

Vår oppgave:

Senteret er et barnevernstiltak der oppgaven vår er å utrede og vurdere omsorgen barnet får. Vi er med dere på daglige rutiner som stell, måltider og døgnrytme. Vi ser på hvordan dere møter barnet og klarer å ivareta barnets følelsesmessige behov. Foreldre vi møter vil det beste for barnet sitt. I de tilfeller dere strever så mye i eget liv at dere ikke klarer å ivareta barnets omsorgsbehov, er det vår oppgave å ta dette opp med dere og barneverntjenesten.

Team:

Dere vil få en liten gruppe ansatte som har et særlig ansvar for oppfølgingen av dere mens dere er her. Teamet består vanligvis av hovedkontakt, fagkonsulent og psykolog. Sammen arbeider vi mot et felles mål om å bedre barnets omsorgssituasjon.

Kartlegging:

Vi ønsker å være mye sammen med dere, og den første tiden av oppholdet bruker vi til å kartlegge hva som er vanskelig og hva som er bra. Vi fokuserer på barnet og samspillet i familien. Ut fra kartleggingen lages det planer for det videre utredningsarbeidet.

Veiledning:

Vi veileder i nye måter å forstå og være sammen med barnet på. Vi snakker om hvordan dere kjenner barnet deres og om hvordan dere kan oppfatte og tolke de signaler barnet gir. Ukene fremover brukes til å veilede og samtale med dere samtidig som vi er mye sammen med dere for å vurdere om barnets omsorgssituasjon bedrer seg.

Metoder:

Metoder som er rettet inn mot forståelse av barnets utvikling og fungering: Barnesamtaler med foreldrene tilstede, døgnklokke, anamneseskjema, ASQ (Ages and Stages Questionnaires), ASQ-SE (Ages and Stages questionnaires – Social-Emotional), Bailey Scales of the Infant and Toddler Development, SDQ (Strengts and Difficulties Qustionnaire), NAS (Neonatalt Abstinens Syndrom).

I arbeidet med hvordan foreldre gir omsorg og samspill mellom foreldre og barn, brukes miljøobservasjoner, filmopptak for å visualisere barnets reaksjoner og handlinger for foreldrene, samtaler og veiledning. Videre bruker vi metodene CARE index, WMCI (Working Model of the Child Interview) og IA (Insigthful Assessment). For å styrke foreldrekompetansen brukes også metodene Marte Meo og COS (Circle of Security, eller Trygghetssirkelen).

Møter og rapport:

Det er som vi tidligere var inne på samarbeidsmøte med barneverntjenesten både før dere flytter inn og den dagen dere flytter inn. I tillegg gjennomføres det møte etter den første kartleggingsperioden, ofte mot midten av oppholdet og mot slutten. I møtene vil vi snakke sammen om deres erfaringer og opplevelser og om våre observasjoner og hvor vi er i arbeidet. Det er vanlig at vi har et møte med dere før samarbeidsmøtene, slik at dere vet hva vi kommer til å presentere under møtet.

Statsforvalteren i Vestland skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud. Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum hvert annet år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Fant du det du lette etter?