Del 1: Hva nå? Barnevernsreformen trer i kraft om kort tid 

Denne delen arrangeres i samarbeid med KS.

(Kl. 09.00-11.00)

Barnevernsreformen er en oppvekstreform som krever bredt samarbeid. Hva må dere som ledere gjøre?

For: Administrativ og politisk kommuneledelse og andre interesserte

 • Barnevernsreformen og det lokalpolitiske ansvaret. 
  Innlegg ved Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. 
 • Hva gjør Bufdir, KS og statsforvalter for å bidra til vellykket gjennomføring av reformen? Hvordan blir de økonomiske rammevilkårene og hvilke utfordringer kan oppstå?
  Panelsamtale med medlemmer av den nasjonale koordineringsgruppen for barnevernsreformen: Mari Trommald, direktør i Bufdir og leder av koordineringsgruppen, Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør i KS og Ingvild Aleksandersen, assisterende statsforvalter i Oslo og Viken
 • Hvordan bidrar endringene i regelverket til at målene i barnevernsreformen nås?
  Innlegg ved Anders Henriksen, divisjonsdirektør i Bufdir
 • Erfaringsdeling fra kommune-Norge:
  - Hvordan sikre forankring og eierskap i kommunen?
  Ordfører Ragnhild Bergheim og kommunedirektør Ragnar Christoffersen fra Lørenskog kommune forteller om hvordan de har jobbet i Lørenskog med forankring av barnevernsreformen.
  - Hvordan jobbe med forebygging på tvers av sektorer i kommunen?
  Kommunedirektør Trude Andersen fra Øvre Eiker, rådmann Arne Skogsbakken fra Søndre Land og kommunedirektør Turid Stubø Johnsen fra Sarpsborg deltar i samtalen 
 • Digitalisering av barnevernet: Hvordan kan DigiBarnevern og faglig kvalitetssystem bidra til økt kvalitet og sikkerhet i barnevernets arbeid?
  Samtale med divisjonsdirektør Harald Hegerberg og avdelingsdirektør Anders Sunde i Bufdir.

Del 2: Hvordan få til samarbeid på tvers i kommunen?  

(Kl. 12.00-14.00)

Rett hjelp til rett tid krever samarbeid. Hvordan er rammene og forutsetningene for dette i dag? I denne delen ser vi nærmere på de ulike aktørenes roller og ansvar og hvordan få til samarbeid i praksis.  

For: Oppvekstsjefer og alle som jobber med barn og unge i kommunen  

 • Hvordan kan tjenestene samarbeide bedre? I rapporten «Å eie sin egen historie»  fra Barneombudet gir ungdommer med erfaringer fra flere hjelpetjenester råd.
  Innlegg/samtale med Barneombud Inga Bejer Engh
 • Riktige tjenester til rett tid, og et helhetlig og koordinert tilbud til barn og unge – nye lovbestemmelser!
  Innlegg ved Charlotte Stokstad, avdelingsdirektør i avdeling for barnerett i Bufdir
 • Hvordan kan staten koordinere sin innsats?
  Panelsamtale: avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet, divisjonsdirektør Bjørn Lescher-Nuland, Utdanningsdirektoratet og avdelingsdirektør Tove Bruusgaard, Bufdir
 • Sammenhenger mellom barnevern og ulikhet – hvem sitt ansvar?
  Presentasjon av ny studie «Barnevern og ulikhet, sammenhenger, forståelse og ansvar» ved Bente Kojan, professor i sosialt arbeid ved institutt for sosialt arbeid, NTNU
 • Hvordan få til samarbeid gjennom gode møter?
  Innlegg ved Sara Aarseth, organisasjonspsykolog
 • Foreldreveiledning – ett av de viktigste tiltakene for å forebygge omsorgssvikt.
  Divisjonsdirektør Wenche Mobråten i Bufdir presenterer kunnskapsbaserte tiltak og støtteordninger.
 • Eksempler fra kommuner som har gode erfaringer med samarbeid på tvers.

Del 3: Hvordan samarbeide godt med familier?

(Kl. 14.00-16.00)

Hvordan kan barnevernet bygge god relasjonskompetanse og få til godt samarbeid med familier som strever?

For: Ledere og medarbeidere i barneverntjenesten  

 • Relasjonsbygging i en makt- og kontrollkontekst. Er det mulig?
  Innlegg ved Ellen Syrstad, førsteamanuensis, og Astrid Kleppe Flacké, førstelektor, ved fakultet for sosialfag, VID vitenskapelige høgskole
 • Hvordan sikre god hjelp til familiene?
  Bufdir presenterer tjenestekatalogen for hjelpetiltak og pilotprosjekt grunnmodellen for hjelpetiltak.
 • Samvær etter omsorgsovertakelse – en viktig oppfølging av EMD-dommene.
  Eirunn Lysø, avdelingsdirektør i Bufdir presenterer forslag til nye faglige retningslinjer og hvordan direktoratet har jobbet med dem.
  Panelsamtale med deltagere i ekspertgruppen for de nye retningslinjene om dilemmaer og hvordan de har jobbet for å ivareta foreldre- og barneperspektivet. Disse deltar: Professor Tor Slettebø fra VID vitenskapelige høgskole, førsteamanuensis Christian Børge Sørensen fra Universitetet i Stavanger og barnevernkonsulent Liban Alas i Bydel Alna i Oslo kommune.
 • Hvilke prosesser foregår i Bufdir akkurat nå – og hva skjer fremover?
  Avsluttende innlegg ved Mari Trommald, direktør i Bufdir


Programmet oppdateres fortløpende med innledere og flere innlegg.

Påmelding

Meld deg på!