Tid:
27 september 2018 09:30 - 28 september 2018 15:30
Sted:
Oslo Kongressenter
Adresse:
Youngs gate 11, Oslo

Stortinget har vedtatt barnevernsreformen som framover gir kommunene større ansvar for barnevernet. Hva betyr dette for deg, barnevernet og din kommune?

Målgruppe for konferansen er ledere og ansatte på kommunalt og statlig nivå med ansvar for å gjennomføre barnevernsreformen. Andre interesserte er også velkomne. Vi anbefaler å sende flere fra hver arbeidsplass for slik å kunne dra nytte av de ulike parallelle sesjonene dag 2.

 • Første dag av konferansen vil belyse reformen fra ulike sider og omhandle ansvarsforhold, lederrollen og endringsledelse. Hvordan skape gode profesjonelle fellesskap, og få endringer til å oppleves givende og meningsfullt for medarbeidere?
 • Andre dag vil fokusere på samhandling, medvirkning, og omhandle ny kunnskap og praktiske verktøy som skal understøtte de endringer som skal skje.
 • Foredragsholdere er representanter fra fagfeltet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og bruker- og interesseorganisasjoner med fersk kunnskap fra barnevernsfeltet.

Se deler av konferansen live på Facebook

Vi strømmer deler av konferansen live på Bufdirs Facebook-side.

Påmelding

Sikre deg plass på årets viktigste barnevernskonferanse 27. og 28. september i Oslo Kongressenter! 

Mer informasjon og påmelding

Deltakeravgift

 • Pris: Deltakelse 27. og 28. september 2018, kr. 1500,-. Deltakelse kun en dag, kr 1000,-
 • I påmeldingen skal du krysse av for hvilke parallelle sesjoner du ønsker å delta på.
 • Hver enkelt bestiller reise og overnatting selv.
 • Middag bekostes av deltakerne selv, men meld fra om du ønsker å delta i egen kolonne for dette.
 • Det er mulig å søke om å få refundert deler av reiseutgiftene. Frist: 1. oktober 2018. Søknad sendes til: post@bufdir.no. De tre nordligste fylkene vil bli prioritert.

Har du spørsmål? Kontakt Line Orderud Øian, seniorrådgiver, 466 19 099

Program

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Torsdag 27. september

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Åpning av konferansen: Regjeringens ambisjoner for barnevernsreformen
Ved statssekretær Tom Erlend Skaug fra Barne- og likestillingsdepartementet

10.20 Hva innebærer barnevernsreformen? Nye forventninger og muligheter for fremtidens barnevern. Ved direktør Mari Trommald i Bufdir

11.00 Forventninger til kommunene og barnevernet i morgendagens barnevern fra brukerrådet for barnevern. Ved Leder av Brukerrådet for barnevernet Vilde Adolfsen, leder av Landsforeningen for barnevernsbarn

11.30 Barnevernsreformen fra et Fylkesmannsperspektiv: om risiko, styring og ledelse.
Ved Direktør Erik Stene fra Fylkesmannen i Trøndelag, oppvekst og velferdsavdelingen

12.00 Lunsj

13.00 Barnevernsreformen fra et kommuneperspektiv

 • Kongsberg barneverntjeneste: Fra holdning til handling – eller omvendt? Ved Barnevernsleder i Kongsberg kommune Tone Risvoll Kvernes
 • Færder barnevernstjenesten: Erfaringer og refleksjoner fra forsøksordningen med å overta statlige oppgaver på barnevernområdet. Ved Virksomhetsleder barnevern i Færder kommune, Ida Steinrem

14.00 Barnevernsreformen sett fra Bufetat: utvikling av tiltak og samhandling med kommunene.Ved Regionsdirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat region Øst

14.30 Pause

15.00 Ledelse og samhandling i barnevernet i lys av barnevernsreformen:

 • Styring og intern kontroll
 • Strategisk kompetanseledelse og endringsledelse
 • Lederkommunikasjon og teambygging

Ved Universitetslektor i barnevernledelse Toril Moe fra RKBU Midt-Norge og
NTNU / Nord universitet, Psykologspesialist Bjørn Z. Ekelund fra Human Factors AS Psykolog og Organisasjonspsykolog Ingrid Wibe fra Senter for ledelse

17.00-19.00 Fritid

19.00 Samling og mat. Avholdes på Brygg i Storgata 5-7. Deltakerne bekoster mat og drikke selv.

Fredag 28. september

09.00 La oss gjøre det sammen – kommunefortellinger om samhandling og politisk eierskap. Ved spesialrådgivere Veslemøy Hellem og Katrine Nikolaisen fra KS

09.50.10.00 Pause

10.00 Bolk 1 med parallelle sesjoner:

a) Traumebevisst barnevern i en kommunal kontekst.Ved RVTS Sør v/ psykologspesialist Anette Andersen og spesialrådgiver Aud Ørnes

b) Tillit mellom barnevernet og minoritetsspråklige familier: På hvilken måte spiller tolken inn? Ved statsautorisert tolk og translatør Urszula Srebrowska og statsautorisert tolk Kate Berg, begge fra  Norsk Tolkeforening og seniorrådgiver Chava Savosnick fra Bufdir

c) Mitt Liv – å utvikle barnevernet i samarbeid mellom fagfolk og unge. Ved Forandringsfabrikken

10.50 Pause

11.00 Bolk 2 med parallelle sesjoner

a) «Når vold er en del av arbeidshverdagen – barnevernansattes erfaringer» og presentasjon av en ny veileder utarbeidet om hets, trusler og sjikane på nett. Ved Professor Bente Lind Kassa og universitetslektor Rita Øymo Solbakk, fra universitetet i Tromsø Campus Harstad. Presentasjon av en ny veileder utarbeidet om hets, trusler og sjikane på nett ved seniorrådgiver Marianne Skauen Lind i Bufdir og Øystein Lorvik Nilsen fra KS.

b) Bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet – presentasjon av tiltak som er under utvikling i Helsedirektoratet og Bufdir. Ved seniorrådgiver Charlotte Stokstad i Bufdir

c) Barnevernets omdømme – Kampen mot vindmøller? Ved kommunikasjonsrådgiver Henrik Nielsen fra Bufdir og Morten Mørkved fra Malvik Kommune 

12.00 Lunsj

13.00 Bolk 3 med parallelle sesjoner

a) Internkontroll i barnevernet. Presentasjon av FOU-prosjekt om internkontroll og faglig forsvarlighet ved Professor Sidsel Sverdrup fra VID. Presentasjon av kommunemonitor ved avdelingsdirektør Solveig Valseth og seniorrådgiver Ida Thommessen Austad i Bufdir.

b) Akuttarbeid og samhandling: presentasjon av landsomfattende undersøkelse om akuttberedskap og presentasjon av nye retningslinjer for samarbeid mellom barnevern og politi. Ved seniorrådgiver Tone Viljugrein og seniorrådgiver Elisabeth Grøtteland fra Bufdir

c) Kompetansestrategien for kommunalt barnevern: kompetanseutvikling som verktøy for tjenesteutvikling. Ved avdelingsdirektør Tove Bruusgaard og avdelingsdirektør Anders Sunde i Bufdir

13.45 Pause

14.00 Rammer for bruk av private aktører i barnevernet og utøvelse av offentlig myndighet.Ved seksjonssjef Anders Henriksen i Bufdir

14.30 Morgensdagens barnevernsledelse.Ved Organisasjonspsykolog Stein Jonny Valstad fra Senter for ledelse

15.15-15.30 Avslutning og vel hjem.Ved Direktør Mari Trommald i Bufdir

 

Publisert 24. april 2018.
Oppdatert 27. september 2018.