Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vil du bidra til å utvikle arbeidet med likestilling og mangfold i kommunenes tjenester, styring og planarbeid?

Kommunens innbyggere er mangfoldig - både når det kommer til kjønn, språk, bakgrunn, seksuell orientering, alder og funksjonsnedsettelse. De senere årene har kommunene fått styrket sin plikt til å jobbe forebyggende og proaktivt for å sikre likestilling og mangfold i tjenester, forvaltning og planlegging. Plikten henger tett sammen med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål.

Publisert

Nye kurs og verktøy

Nå vil Bufdir i samarbeid med KS utvikle e-læringskurs og andre kompetansetiltak for likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunene. Formålet med prosjektet er å synliggjøre hvordan likestillings- og mangfoldsperspektiver kan bidra til å løse kommunens oppgaver. Arbeidet skal også gjøre det lettere for kommunene å følge opp den lovpålagte likestillingsplikten i kommunens tjenester, forvaltning og planlegging.

Likestillingssenteret på Hamar, Likestillingssenteret KUN, Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) deltar også i arbeidet.

Søker ansatte som vil bidra til innsikt og testing

Underveis i prosessen ønsker Bufdir og KS å komme i kontakt med ansatte som

  • har ansvar for å koordinere arbeid med likestilling, mangfold og/eller bærekraft i egen kommune
  • jobber med administrasjon, styring, planarbeid eller andre sektorovergripende prosjekter på tvers av kommunens oppgaver.

Deltakere i prosjektet får mulighet til å gi innspill om kommunenes behov, lære av hverandre, og teste og gi innspill til e-læringskurs. Deltakere i prosjektet kan også få støtte og oppfølging til egne oppgaver og prosjekter fra erfarne likestillings- og mangfolds-eksperter. Det legges i hovedsak opp til digital deltakelse høst/vinter 2023-2024. Deltakelse er ikke bindene, og det er mulig å delta på enkelte av aktivitetene.

Merk! Kommunenes arbeid med likestilling og mangfold som arbeidsgiver vil ikke være tema for dette arbeidet. Vi søker derfor ikke etter representanter fra HR eller personalavdeling

Hva er kommunenes likestillingsplikt?

Plikten er nedfelt i likestillings- og diskrimineringsloven §24, og heter offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt.

Noen av svarene Bufdir og KS ønsker svar på i arbeidet er:

  • Hvordan kan kommunene best planlegge, styre og organisere arbeidet med likestilling, menneskerettigheter og mangfold?
  • Hvordan sikre likeverdige tjenester, og likestilling og mangfold i møte med befolkningen?
  • På hvilke måter kan likestillings- og mangfoldsperspektiver bidra til å løse utfordringene kommunene står ovenfor?

Ønsker du å delta eller mer informasjon?

Ta kontakt med prosjektansvarlig i Bufdir, Vera Sofie Borgen Skjetne (verasofie.borgenskjetne@bufdir.no)