Det er igangsatt en prosess  med utredning av en mulig samorganisering av Bufetat, region Midt-Norge og Bufetat, region nord. Dette arbeidet skal danne grunnlag for en vurdering om en slik organisering vil være hensiktsmessig.

Bufetat sitt langsiktige mål er at barn, ungdom og familier med behov får tilbud til riktig tid og med riktig kvalitet. Etaten skal være tydelig og forutsigbar i samhandlingen og ha effektiv ressursbruk. Organiseringen av Bufetat skal understøtte styringen av etaten og innsatsområdene for å oppfylle målsettingene i samfunnsoppdraget.  

Region nord hadde ved utgangen av 2020 totalt 679 ansatte og Region Midt-Norge med 890 ansatte. De to regionene har færrest enheter og de minste budsjettene, noe som tilsier mulige synergier og andre nytte- og kostnadsvirkninger, ved å se de to regionene i sammenheng. Samtidig dekker de to regionene til sammen store geografiske områder.  Det vil derfor være naturlig i utredningsarbeidet å se på utfordringer som demografi kan medføre.

Arbeidet ledes av en styringsgruppe

Utredningen vil bli ledet av en nasjonal styringsgruppe utnevnt av direktøren, og gjennomført med ansatterepresentasjon og involvering fra alle tjenesteområder i begge regionene i ulike arbeidsgrupper, for å understøtte en samlet anbefaling om samorganisering eller ikke.

-Det understrekes at det ikke er tatt noen beslutning om å samorganisere Region Midt-Norge og Region nord. Det pågående utredningsprosjektet, som nå er i konseptfasen, er en helt åpen utredning der siktemålet er å utrede fordeler, ulemper og andre konsekvenser ved følgende to konseptalternativer; å beholde dagens organisering og eller å gjennomføre en samorganisering av Region Midt-Norge og Region nord. Utredningen baserer seg på, og følger, Utredningsinstruksens prinsipper og metodikk. Konseptfasens sluttprodukt er en sammenstilt utredning med anbefaling, basert på utredningen som er gjort gjennom prosjektet. Denne vil, sammen med øvrig rammeverk og føringer, inngå i beslutningsgrunnlaget for direktørens valg av organisatorisk løsning. Den sammenstilte utredningen med anbefalt konseptalternativ, vil bli fremlagt for direktøren innen medio september i år, og ved det avsluttes utredningsprosjektet, sier Jan Kato Fremstad, leder av styringsgruppen og divisjonsdirektør i Bufdir.

Bufdirs vurdering av prosessens innretning i lys av retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon

-Det er direktørens ansvar til enhver tid er å vurdere etatens organisering opp mot hensynet til ivaretakelse av det samfunnsoppdraget Bufetat har. Dette innebærer å sikre ivaretakelse av bistandsplikten, ivareta hensynet til kommunenes behov for spesialiserte tjenester og sikre effektivt samarbeid med andre sektorer og virksomheter. Disse hensynene, med tillegg av alle felles statlige rammebetingelser, herunder retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon og vurderinger opp mot barnevernreformen, vil være førende for de beslutninger som tas. Dette er hensyn og rammebetingelser som til enhver tid ligger til grunn for etatens arbeid, og som også vil ligge til grunn for begrunnelsen og valg av organisatorisk løsning etter at den pågående utredningen er gjennomført, avslutter Fremstad.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med

Jan Kato Fremstad, divisjonsdirektør - organisasjon, tlf.: 971 71 957