Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. 

Se gruppens mandat på Barne- og familiedepartementets nettsider 

Sårbare barn skal også i krisetid fanges opp, få hjelp og ivaretas. Det er avgjørende at det sikres en god koordinering mellom relevante sektorer slik at gruppen ivaretas på en god måte.  

Gjennom de etablerte strukturene i krisehåndteringen er det mekanismer for jevnlig rapportering for status for de samfunnskritiske funksjonene særskilt og for alle sektorområder. Disse mekanismene fanger ikke nødvendigvis godt nok opp utfordringer knyttet til gruppen sårbare barn og unge. 

Det er derfor behov for en egen struktur på direktoratsnivå som sikrer at problemstillinger av relevans for denne gruppen drøftes og håndteres på tvers av sektorene. Regelmessige vurderinger av tilstanden og mulige tiltak løftes opp til departement og regjering. 

 

Se rapportene her:

 

Koordineringsgruppen består av: 

 • Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Thomas Nordraak, avdelingsdirektør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Bjørn Lescher-Nuland, divisjonsdirektør, Utdanningsdirektoratet
 • Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
 • Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør, Politidirektoratet
 • Edle Kristin Grønningsæter Pallum, avdelingsdirektør, Sekretariatet for konfliktrådene
 • Pål Surén, forsker, Folkehelseinstituttet
 • Jan Erik Grundtjernlien, seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Gruppen ledes av Bufdir. 

Oppgaver 

Gruppen skal: 

 1. sikre oppdatert informasjon om sårbare barn og unge og koordinert informasjonsflyt mellom direktoratene og ut til tjenestene 
 2. gi statusrapporter  til barne- og familieministeren om hvordan gruppen sårbare barn og unge fanges opp og følges opp under pandemien og forslag til oppfølgingstiltak
 3. beskrive ulike scenarier for konsekvenser for gruppen sårbare barn og unge en situasjon med en langvarig pandemi med tilhørende smitteverntiltak, og vurdere tiltak for å bøte på konsekvensene dette vil ha for sårbare barn og unge over tid. 
 4. etablere dialog med Barneombudet, sentrale organisasjoner i frivillighet som jobber med sårbare barn og unge, samt Nasjonalbiblioteket for å fange opp de utfordringer disse observerer og diskutere hvordan disse organisasjonene kan bidra. 

Gruppen er ikke et beslutningsorgan. Oppfølging av gruppens arbeid fattes av de deltagende virksomheter innenfor de til enhver tid gjeldende fullmakter de har.  

Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med Ingvill Elvestad Meltvedt, kommunikasjonsrådgiver Bufdir.

Innspill fra organisasjonene desember 2020