SSB har publisert barnevernsstatistikken for 2021. Tallene viser en nedgang i antall meldinger som er sendt til barnevernstjenesten.  

 

Barnevernsstatistikken til SSB gir Bufdir et viktig empirisk grunnlag for å forstå utviklingen i barnevernet.

- I all hovedsak fortsetter tendensene vi har sett de senere årene, sier Solveig Valseth, avdelingsdirektør for statistikk og analyse i Bufdir.

Hun legger til: - Det er en reduksjon i antall meldinger, færre barn med tiltak i barnevernet og færre barn er plassert utenfor hjemmet. Blant barn som må flyttes ut av hjemmet, får stadig flere bo hos noen de kjenner fra før i slekt eller nettverk, sier Valseth.

Nedgang i antall mottatte meldinger og igangsatte undersøkelser

I 2021 mottok barnevernstjenesten 53 468 antall meldinger. Dette er en nedgang på 6 prosent fra 2020.

I tillegg til at det var færre meldinger til barnevernstjenesten, var det samtidig en økning i andelen meldinger som ble henlagt. Det var også en nedgang i undersøkelser som resulterer i tiltak:

22 prosent av meldinger ble henlagt i 2021, mot i underkant av 20 prosent i årene forut.

52 prosent av undersøkelsene ble henlagt, mot 50 prosent i 2020 og 48 prosent i 2019.

- Statistikken viser dermed færre meldinger som går til undersøkelse. Det er også en lavere andel av de som går videre til undersøkelse som konkluderer med å iverksette tiltak, sier Valseth.

- Det kan dermed se ut som om det de siste årene har vært en noe sterkere seleksjon i barnevernssaker i de innledende fasene. Både ved at færre blir meldt inn, flere meldinger henlegges og ved at færre undersøkelser konkluderer med tiltak, fortsetter hun.

Vesentlig reduksjon i antall barn med tiltak

Som en konsekvens av at stadig færre undersøkelser konkluderer med behov for å iverksette tiltak, har også stadig færre barn i alderen 0 – 17 år tiltak fra barnevernet.

Fra 2020 til 2021 er antallet barn med tiltak redusert fra 44 900 til 42 400. Dette er en nedgang på 6 prosent.

Siden 2017 er antall barn med tiltak redusert med 13 prosent.

Reduksjonen har både skjedd blant barn som mottar hjelpetiltak i hjemmet og barn som bor i fosterhjem eller institusjon. Andelen barn med tiltak i hjemmet har de siste årene holdt seg nokså stabilt på 73 prosent.

Ettervern øker for de eldste, men stadig færre i 18-års alder mottar ettervern

Kommunenes ansvar for ungdom i barnevernet etter fylte 18 år er presisert i barnevernsloven. Fra 2021 har aldersgrensen for ettervernstiltak økt fra 22 til 25 år.

I 2021 mottok 450 unge over 22 år ettervern.

70 prosent av unge som mottok ettervern som 22-åringer i 2020, fortsatte å motta ettervern som 23-åringer i 2021.

Dette er ungdommer som ville stått uten et etterverntilbud før 2021.

De siste årene har antallet som mottar ettervern økt litt totalt sett, men i 2021 er det en tendens til nedgang i ettervern blant de yngste i ettervernalder (18-åringene).

Til tross for fokus på ettervern og utvidelse av ettervernalder, mottar altså en stadig lavere andel ettervern ved 18 års alder. For fem år siden mottok nær 90 prosent av de som hadde tiltak fra barnevernet som 17 åringer, fremdeles tiltak som 18 åringer.

De siste årene har denne andelen avtatt, og i 2021 har denne andelen sunket til noe i over kant av 80 prosent.

- Denne tendensen kan ikke forklares av at det er færre unge som er aktuelle for ettervernalder. Selv om antall 17-åringer med tiltak fra barnevernet også går ned, er det enda færre 18 åringer som mottar tiltak det påfølgende året enn nedgang i 17 åringer skulle tilsi, påpeker Valseth.

- Fra forskning vet vi at ettervern har positiv betydning for gode levekår i voksenliv. Tendensen til at færre begynner med ettervern, kan dermed skape bekymring, sier Valseth.

- Den positive utviklingen de siste årene, der stadig flere unge i 19-20 årene fortsetter å få hjelp i etableringsfasen, kan avta dersom færre i det hele tatt begynner med ettervern. Dette kan skape uheldige effekter for videre livsjanser i en allerede sårbar gruppe.

Kraftig nedgang i barn med vedtak om omsorgsovertakelse 

Ved utgangen av 2021 bodde nær 7 700 barn i fosterhjem eller institusjon som følge av et vedtak om omsorgsovertakelse.  

Dette er om lag 1 500 færre barn enn for fem år siden.  

Statistikk fra fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker viser at antall barn med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året, er nær halvert fra 2017 til 2021, med en nedgang fra 1221 til 651 barn. 

- Det er for tidlig å slå fast hva grunnen til utviklingen er, men noen forhold kan være med å påvirke. Det har vært en dreining mot hjelpetiltak knyttet til foreldrestyrkende tiltak, økt fokus på å finne løsninger i familie og slekt, samt at det er jobbet med rutiner og praksis knyttet til akuttarbeid. Nemndene har de siste årene innført samtaleprosess som kan bidra til at kommunen trekker saken ved at det inngås avtaler før de ender med et tvangsvedtak i fylkesnemnda, sier Valseth. 


Mediehenvendelser:
Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Lin Bull-Valen på e-post: lin.bull-valen@bufdir.no