Statistisk sentralbyrå presenterte nylig en rapport om livskvalitet i Norge. De fleste er fornøyd med livet, men skeive kommer dårligere ut enn majoritetsbefolkningen. 

— Det er bekymringsfullt at skeive i Norge i dag er en gruppe som skårer dårligere enn majoriteten på alle livskvalitetsindikatorene. Slik skal det ikke være, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Skeive skårer gjennomgående dårligere på alle indikatorene. Blant annet kommer det frem at:

  • 34 prosent av skeive oppgir at de har lav tilfredshet med livet, mot 22 prosent i hele befolkningen
  • 37 prosent av skeive oppgir at de er lite tilfredse med egen fysisk helse, mot 28 prosent i hele befolkningen
  • 38 prosent av skeive oppgir at de er lite fornøyde med sin psykiske helse, mot 22 prosent i hele befolkningen
  • 48 prosent er lite fornøyde med sin økonomiske situasjon, mot 31 prosent i hele befolkningen

— Det er en stor verdi for å fremme likestillingen i samfunnet at skeive er synlige som en del av befolkningen. Denne undersøkelsen bidrar til det, og det er vi veldig glade for, sier Trommald.

Det er første gang SSB publiserer tall som sammenligner skeive med resten av befolkningen. Bufdir har vært pådriver for denne synliggjøringen av den skeive befolkningen og har bidratt med å finansiere et tilleggsutvalg. Bufdir har bidratt inn i spørreskjemaet med å formulere spørsmål om seksuell orientering og kjønnsidentitet, og gitt innspill til SSB om hvordan ulike grupper som bør (og ikke bør) grupperes.

— Bufdir kommer til å bruke funnene fra denne undersøkelsen til å videreutvikle de faglige rådene vi gir. Sånn kan denne undersøkelsen brukes til å utvikle tiltak som fremmer likestillingen og motvirker dårlige levekår og livskvalitet, sier Trommald.

Undersøkelsen er gjennomført av SSB, og er hovedsakelig finansiert av Helsedirektoratet. Bufdir har finansiert en økning av utvalget for å inkludere skeive.