Bufdir har denne uken sendt ut en presisering til statsforvalterne og til regionene i Bufetat om at sårbare barn og unge skal skjermes når smitteverntiltakene strammes inn.

Regjeringens smittevernråd for perioden 4-18.januar er ikke mer inngripende eller strengere enn det som var situasjonen i mars og april i fjor. Direktoratet anbefaler derfor at kommunalt og statlig barnevern forholder seg til de føringene Bufdir ga i første periode av pandemien. Brevene som er gått ut til tjenestene er samlet på  temasiden vår om Korona.

Samfunnskritisk funksjon

Bufdirs syn er at tjenestene i så stor grad som mulig må opprettholde sine aktiviteter, forutsatt at generelle smittevernråd kan overholdes.

Barneverntjenestens status som kritisk samfunnsfunksjon innebærer en særlig plikt til å sikre et forsvarlig tjenestetilbud. Smittevernstiltakene har medført at sårbare barn og unge blir ekstra utsatt. Derfor er det viktig at barneverntjenesten opprettholder sine lovpålagte oppgaver, dette omfatter også fysiske møter i forbindelse med undersøkelsesarbeid og oppfølging av frivillige hjelpetiltak.

Behov for fysiske møter

En stor del av barnevernstjenestenes oppgaver er knyttet til fysiske møter med barn, ungdommer og deres foreldre. Disse møtene er nødvendige og viktige for å undersøke barns omsorgssituasjon og gi hjelp til familier som trenger dette. Det er derfor ønskelig at barnevernstjenestene er i stand til å ivareta så mange fysiske møter som mulig, innenfor forsvarlige rammer.

For mer informasjon om blant annet samvær, karantene og hjemmebesøk, se spørsmål og svar på temasidene.