Antall henvendelser til sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO/Nok.) i 2020 er det høyeste noen gang registrert. Det viser nye tall som er innhentet på oppdrag for Bufdir. 

– Sentrene har gjort en god jobb med å opprettholde et svært viktig tilbud til overgrepsutsatte og deres pårørende gjennom et vanskelig år, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Totalt mottok sentrene 38 359 henvendelser i 2020, og over halvparten av disse var telefonsamtaler. 80 prosent av brukerne som oppsøkte senteret er selv utsatt, mens 16 prosent er pårørende. 4 prosent benyttet senteret som både utsatt og pårørende. Det var noe nedgang i antall som oppsøkte sentrene fysisk, besøkende og deltakelse på aktiviteter i regi av sentrene i 2020 sammenliknet med nærstående år, men antall henvendelser har økt og er det høyeste noen gang registrert. Tallene er hentet inn av Sentio på oppdrag fra Bufdir.

For å kunne opprettholde tilbudet, gjennomførte sentrene blant annet brukersamtaler på telefon og innførte smittevernstiltak for besøkende. Ingen av sentrene oppgir at de var forhindret i stor grad fra å hjelpe brukerne grunnet smitteverntiltak.

Viser behovet

– Noe færre besøkende og lavere deltakelse på aktiviteter i regi av sentrene er en naturlig konsekvens av pandemien, men at det har vært flere henvendelser enn noen gang sier mye om behovet for dette tilbudet. Mange har kanskje hatt særlig behov for hjelp og støtte til å håndtere vanskelige erfaringer i pandemiperioden. Samtidig vet vi at mange andre tjenestetilbud har vært stengt eller redusert. Det er fint å se at sentrene har strukket seg langt i å gi hjelpen de utsatte trenger og fortsatt klare å overholde smittevernregler, sier Trommald.

Flertallet av brukerne var utsatt for overgrep begått av en person de hadde en nær relasjon til og kun 16 prosent hadde vært utsatt for overgrep fra en ukjent person. For 15 prosent var overgriperen far, mens det var mor for 4 prosent av brukerne. 7 prosent oppga at overgriperen var stefar, og mindre enn 1 prosent oppga stemor. 18 prosent var utsatt for overgrep fra ektefelle, partner eller kjæreste. 28 prosent av brukerne ble utsatt for sitt første overgrep før de hadde fylt 7 år. 27 prosent av brukerne hadde vært utsatt for overgrep i 5 år eller lenger. Bare 1 prosent av brukerne sa at overgrepene fortsatt pågikk.

Menn bruker tid på å oppsøke hjelp

De aller fleste brukerne av sentrene i 2020 var kvinner, 84 prosent mot 15 prosent menn. Kjønnsfordelingen har vært forholdvis stabil over tid. De utsatte mennene som brukte sentrene hadde høyere gjennomsnittsalder enn kvinnene og nesten halvparten av disse ble utsatt for overgrep første gang da de var i alderen 7-13 år.

Utsatte for seksuelle overgrep bruker ofte lang tid før de makter å fortelle om overgrepene og søke hjelp. Tallene over tyder på at det vanligvis tar lengre tid for menn å komme til et stadium hvor det å oppsøke hjelp fremstår som et alternativ. De mannlige brukerne hadde en gjennomsnittsalder på 37 år, som var høyere gjennomsnittsalder enn de kvinnelige brukerne på 33 år. Det var også mindre vanlig for de mannlige enn de kvinnelige brukerne å ha blitt utsatt for et enkeltstående overgrep. 31 prosent av mennene som benyttet seg av sentrenes tjenester i 2020 hadde vært utsatt for overgrep i en periode på mellom 1 og 4 år. Bare 18 % av mennene oppga å ha anmeldt forholdet.

Alle sentrene mot incest og seksuelle overgrep er åpne for menn. Senter for seksuelt misbrukte menn er et eget senter for menn, og ligger i Oslo.

Fakta

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp, og gir råd, veiledning og bistand til brukerne, uten krav til henvisning. Sentrene skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Flere av Sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) byttet i 2020 navn til Nok-sentrene, mens noen fortsatt heter SMISO. Sentrene gir fortsatt det samme tilbudet.

• De fleste sentrene holdt de ulike tilbudene åpne med smittevernstiltak.
• Antall besøkende og brukere har gått noe ned i 2020
• Antall henvendelser er det høyeste registrert noensinne. Totalt mottok sentrene 38 359 henvendelser fra brukergruppen i 2020, og over halvparten av disse var telefonhenvendelser.
• 3136 personer besøkte sentrene i 2020. Dette inkludert deltakelse på aktiviteter i regi av senteret
• 50 % av de utsatte brukerne var nye brukere i 2020, og 64 % av de pårørende var nye brukere
• Mange som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, svarte at overgrepene startet i ung alder og varte over en lengre periode; 57 % var yngre enn 14 år ved første overgrep, og 50 % ble utsatt for overgrep i en periode på ett år eller mer.
• De fleste brukerne av sentrene, 98 % av kvinnene og 78 % av mennene, hadde vært utsatt for mannlig overgriper.

Statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep (bufdir.no)