Nylig publiserte SSB nye tall i samarbeid med Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) om flytting i fosterhjem. Tallene viser at halvparten av alle barn som bor i fosterhjem har opplevd minst en flytting etter at de kom i fosterhjem. Tallene viser at innad i denne gruppen, flytter barna i snitt 1,6 ganger det første året i fosterhjem.

– Fosterhjemstallene bekrefter mye av det vi vet om utfordringer med flyttinger, men gir oss nå presis innsikt i hvilke barn som er mest utsatt for manglende stabilitet i fosterhjem og dermed en retning for hvor vi må prioritere styrking av innsatsen, sier Kjetil Ostling, divisjonsdirektør i Bufdir.

Det har vært et stort behov for representativ og presis statistikk over antall flyttinger barn opplever. Derfor har Bufdir bestilt fra og samarbeidet med SSB for å utvikle offisiell statistikk 

Tallene fra SSB viser at:

  • Det er høyest antall flyttinger det første året barna bor i fosterhjem. Dette gjelder for alle aldergrupper; både de yngste og de eldste barna flytter flest ganger det første året i fosterhjem.
  • Av de som flytter etter første plassering i fosterhjem: I snitt flytter barn 1,6 ganger det første året de bor i fosterhjem. Det betyr at det er typisk at barnet flytter mellom en og to ganger i løpet av det første året etter første flytting i fosterhjem.
  • Dess lengre botid, dess mer stabile plasseringer: Barn som har bodd mer enn fem år i fosterhjem, flyttet i snitt 0,4 ganger siste året. Gruppen som kun har bodd et år i fosterhjem flyttet fire ganger hyppigere enn dette.
  • Barn som bor i fosterhjem utenfor familie og nettverk flytter flere ganger det første året i fosterhjem enn de som bor sammen med familier de har tilknytning til fra før viser tallene til SSB.

– Bufdir jobber allerede med flere tiltak for styrke oppfølgingen av barna og fosterfamiliene gjennom fosterhjemsstrategien og vi vil bruke fosterhjemstallene til å styrke kommunenes innsats for rekruttering av fosterhjem i familie og nære nettverk, sier Ostling. 

Nasjonale råd i 2022

En av de største utfordringene innenfor fosterhjemsomsorgen, er at barna flytter mange ganger mellom ulike fosterhjem, mellom fosterhjem og institusjon, og inn og ut av foreldrehjemmet. Både i Norge og andre land er det en vedvarende bekymring for at en stor andel barn og unge under offentlig omsorg i stedet for stabilitet erfarer en omskiftelig tilværelse med flytting fra det ene omsorgstiltaket til det andre.

Bufdir vil i 2022 utvikle nasjonale faglige råd for forsterkning av fosterhjem: hvordan barneverntjenesten gjennom tiltak og oppfølging legger til rette for at fosterhjem blir satt i stand til å kunne stå i omsorgsoppdraget over tid.

– Her blir fosterhjemstallene viktige. Det gir mulighet til å differensiere mellom målgrupper og virkemidler for å understøtte stabilitet og motvirke utilsiktede flyttinger, sier Ostling.