De nye tallene viser at antall barn og oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner er redusert fra 2018 til 2019. Det er en ønsket utvikling. 

— Det er et mål og en villet utvikling at færrest mulig barn trenger hjelp i et institusjonstilbud og at oppholdet blir kortest mulig. De nye tallene viser at utviklingen går i riktig retning, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

SSB har i dag publisert sin statistikk om barnevernsinstitusjoner for 2019. Dette er en årlig statistikk som Bufdir finansierer, og leverer noe av statistikkgrunnlaget til. Statistikken gir en oversikt over antall barn i institusjon, driftsutgifter og bemanning hos private og offentlige institusjoner. Statistikken er tilgjengelig på regionsnivå og inkluderer tall fra Oslo kommune.

Tallene fra SSB viser at 978 barn og unge bodde i barnevernsinstitusjon ved utgangen av 2019. Dette er en liten nedgang fra året før. Samtidig er antall oppholdsdøgn redusert med nær 17 000 dager. Det er også en reduksjon i oppholdsdøgn i omsorgssentre for enslige mindreårige og sentre for foreldre og barn.

— Det er kommunene og Bufetats ansvar å sørge for at barna får et best mulig tilbud. Tallene viser at flere barn kommer raskere tilbake til en hverdag i sitt nærmiljø. Det er først og fremst i hverdagen og som en del av samfunnet at vi må hjelpe disse barna hvis vi skal lykkes, sier Trommald.

Og hun legger til:
— I Norge har vi satset mye på at ungdom skal bo i fosterhjem og helst i slekt og nettverk. Tallene kan være uttrykk for at flere finner lokale boformer fremfor å bo lenge på institusjon.

Dimensjonering

Et riktig dimensjonert tilbud er en forutsetning for å kunne tilby det barna trenger. Bufetat drifter egne institusjonsplasser og kjøper plasser fra private, både ideelle organisasjoner og kommersielle leverandører.

— Det er alltid vanskelig å vite med sikkerhet hvor stort tilbudet skal være fra år til år. Bufetats regioner gjør derfor årlige behovsvurderinger og planlegger med en grunnkapasitet av statlige institusjoner. I tillegg kommer kjøp av plasser i private institusjoner, sier Trommald.

Institusjonstilbudet er i dag delt opp i akuttilbud, omsorgstilbud og behandlingstilbud. Alle institusjonstilbud handler om omsorg, støtte og endringsarbeid. Formålet med inndelingen er å skape trygge rammer for barna i institusjonen og for å gi barna et tilbud tilpasset sin situasjon.

Institusjonstilbudet har over år endret seg til å bli mer spesialisert, i tråd med endrede behov hos barn og ungdom – med større og mer komplekse utfordringer som krever mer omfattende bistand fra både barnevern og helsetjenestene. Dette vil også prege fremtidige avtaler med de private leverandørene og omfanget av institusjoner fremover.

Fordeling mellom offentlige og private tilbud

I 2019 var 59 prosent av alle oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner i private institusjoner, hvorav 24 prosent i ideelle og 35 prosent i kommersielle. Dette er på samme nivå som tidligere år.

— Barn og ungdom som trenger akutt hjelp bør få en raskest mulig vurdering av behov og videre oppfølging i det offentlige. Disse barna trenger ofte hjelp fra flere deler av det offentlige tjenesteapparatet som helse og barnevern. Derfor har vi i Bufdir bedt regionene i Bufetat å bruke egne statlige institusjoner til disse barna. Kjøp av private akuttplasser planlegges derfor kun sporadisk, og da for å håndtere særlig høy etterspørsel, sier Trommald.

I 2019 ble 601 barn plassert i akuttinstitusjoner av Bufetat, og 84 prosent av oppholdsdagene innenfor akuttområdet var i statlige institusjoner. Det er videre en målsetting at ungdom med alvorlige adferdsvansker og høy risiko for videre problemutvikling, i hovedsak skal plasseres i statlige institusjoner. Likevel var hovedvekten av disse barna og ungdommene, 63 prosent av de som ble plassert, i private institusjoner i 2019.

— Målet er at barn med store utfordringer som kan være en fare for seg selv eller andre får et tilbud i institusjoner som staten selv driver. Bufdir arbeider med endringer i eget institusjonstilbud for å i større grad kunne ivareta barna med de største utfordringene innenfor det statlige tjenesteapparatet. Vi samarbeider med Bufetats regioner om dette, slik at barna får et statlig tilbud hvor en tett og helt nødvendig samhandling med andre offentlige tjenester ivaretas, sier Trommald.

De ideelle institusjonene ivaretar i stor grad de fleste av barn og unge med utfordringer knyttet til rus. 67 prosent av oppholdsdøgnene innenfor målgruppen rus var i ideelle institusjoner. Barnevernet har ansvar for en liten andel av den totale rusbehandlingen i Norge.

— Helsevesenet har kjøpt og kjøper en betydelig andel av rusbehandling av ideelle. Det betyr at de store fagmiljøene og kompetansen innenfor rusbehandling som er tilgjengelig for barnevernet er nettopp hos de ideelle aktørene, sier Trommald.

Kostnader

Utgifter per oppholdsdøgn var i 2019 på rundt 12. 000 kroner i barnevernsinstitusjon. Det er betydelige variasjoner, der ideelle ligger lavest med 8.700 kroner per oppholdsdøgn. Kostnadene til private kommersielle har økt med 1.800 kroner per døgn siden 2018.

Kostnader mellom statlige, kommersielle og ideelle aktører kan ikke sammenlignes direkte fordi gruppen ungdommer i de ulike institusjonene er forskjellige. Kommersielle aktører gir i langt større grad enn ideelle tilbud til barn og ungdommer med stort behov for tett oppfølging og høy bemanning.

— En trend Bufdir har sett de siste årene er at det etterspørres og er behov for høyere kvalitet og høyere bemanning for å gi et faglig godt tilbud. Det reflekteres i høyere døgnpriser, særlig for tilbudene til de barna som i dag ivaretas i kommersielle institusjoner, sier Trommald.