Skeive barn under barnevernets omsorg kan oppleve diskriminering fordi barnevernets ansatte ikke kan nok om kjønns- og seksualitetsmangfold, viser en ny banebrytende rapport.

— Barn og unge skal møte trygge og profesjonelle voksne når de åpner opp om noe så viktig som identitet, kjønn og seksualitet, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Rapporten “Skeive Barn og unge i barnevernet” er utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med SINTEF på oppdrag fra Bufdir og er den første i sitt slag.

Spør mer!

Flere av ungdommene i rapporten sier de kunne ønske at ansatte i barnevernet i større grad hadde spurt og åpnet for å snakke om kjønn- og seksualitet, og de beskriver en usikkerhet som kan oppstå når ansatte velger å «overse» normbrytende kjønnsuttrykk.

— Rapporten viser at dette kan gi ungdommene en følelse av at deres kjønnsidentitet eller seksuelle orientering er uviktig, ugyldig eller ikke akseptert, sier Bjørshol.

På tross av at mange ungdommer oppgir å bli møtt på en god måte når det først har blitt kjent at de er skeive, så opplever flere at temaet ikke blir tatt opp. Dette kan sende signaler til ungdommene om at det er tabu å snakke om, og det kan oppleves som lite støttende. Ungdommene i undersøkelsen sier at de ønsker at det skal snakkes mer om kjønn og seksualitet, og at de ansatte gjerne kan spørre mer enn de gjør.

LHBTIQ inn i barnevernet

Ifølge rapporten informerer også ansatte om at de synes tematikken er viktig å være trygg på, for å kunne gi barna god oppfølging. Men barnevernets risikofokus kan føre til manglende helhetlig tenkning, og at man går glipp av viktig informasjon om barnas kjønnsidentitet og seksuelle orientering.

Når det ikke foreligger sentrale retningslinjer om hvordan de ansatte i barnevernet skal forholde seg til tematikken, vil det også være stor variasjon i måten de møter barn og unge på, og ansatte kan kvie seg for å ta opp problematikken, viser rapporten.

— Bufdir vil følge opp rapporten ved å tematisere lhbtiq-perspektivet i Barnevernfaglig kvalitetssystem, for å skape bevissthet om at kunnskap om denne minoritetsgruppen er relevant for barnevernet på lik linje med andre minoritetsgrupper, sier Bjørshol.

Bufdir ønsker også å videreføre støtten til Rosa kompetanse barnevern, som fremheves av rapporten som et veldig godt kompetansehevende tiltak. Vi har også spilt inn temaet i høringsuttalelsen om de nye retningslinjene for master i barnevern.

Informantenes beskrivelse av prosessen fram mot egen beslutning om å søke om å bli fosterforeldre, tyder på et stort potensial for å få rekruttert flere skeive fosterforeldre.

Banebrytende rapport

Funnene er basert på kvalitative intervjuer med ungdommer i målgruppen, ansatte i kommunale barneverntjenester og institusjoner, nøkkelpersoner i relevante organisasjoner samt likekjønnede fosterforeldre. I tillegg har forskerne gjort en breddeundersøkelse til landets barnevernledere og et utvalg ansatte.

— Forskningsprosjektet er det første i sitt slag og dermed banebrytende når det gjelder utvikling av kunnskap om likeverdige tjenester for skeive barn og unge, sier Bjørshol.