Bufdir mener at den nye barneloven bør ha som en overordnet målsetning at barn får ha begge foreldre til stede i hverdagen sin, også etter samlivsbrudd, og at barna skjermes fra langvarige, destruktive foreldrekonflikter. Bufdir synes barnelovutvalgets forslag er et godt bidrag til dette.  

I desember 2020 leverte Barnelovutvalget sin utredning om forslag til en ny helthetlig barnelov, NOU 2020:15 – Til barnets beste. Bufdirs høringsuttalelse støtter i det vesentligste utvalgets forslag når det gjelder foreldreskap og foreldretvister. Samtidig ser direktoratet behov for at en del spørsmål og problemstillinger utredes nærmere.   

Flytting bør ikke bestemmes av en forelder alene 

Bufdir støtter utvalget i at avgjørelser om å flytte innenlands med barnet bør legges til foreldreansvaret, slik at foreldre må ta avgjørelsen i fellesskap. Etter dagens lovgiving kan den av foreldrene som har barnet boende fast hos seg, bestemme flytting. Bufdirs direktør Mari Trommald sier at en beslutning om hvor barnet skal bo, er av så stor betydning for barns mulighet til å ha kontakt med begge foreldrene gjennom oppveksten, at den ikke lenger bør overlates til den ene forelderen alene.  

— De fleste barn med to foreldre har best av å ha begge til stede i hverdagen sin.  Derfor mener vi at barnelovens bestemmelser bør støtte opp under at foreldre som kan og vil gi barnet god omsorg, får delta aktivt i barnets dagligliv og oppvekst, også etter et samlivsbrudd.Å legge flyttespørsmålet til foreldreansvaret vil etter Bufdirs syn være et viktig signal om viktigheten av at barn bør ha god kontakt med begge foreldre, sier Trommald. 

Hun legger til at dette er vanskelige avveininger, men at hensynet til barnets kontakt med begge foreldre må gis en større vekt enn bostedsforelderens frihet til å flytte med barnet.  

Vil dempe konflikter 

Bufdirs synspunkter bygger i stor grad på de erfaringer tjenestene våre har med gjeldende regelverk, og hvordan regelverket kan slå uheldig ut og i verste fall være konfliktskapende. Familievernets hovedoppgave er å finne gode løsninger for foreldre som ikke klarer å komme fram til en enighet, og å bidra til at foreldre lager gode avtaler for barna.  

— Vi vet at konflikter mellom foreldre er skadelig for barn, og spesielt langvarige, fastlåste konflikter. Derfor støtter direktoratet forslaget om at domstolene må kunne ta stilling til flyttespørsmålet isolert hvis foreldrene ikke blir enige. Det er ikke mulig i dag, men bør etter vår mening innføres uavhengig av hvor flyttemyndigheten legges, sier Trommald. 

I dag har samværsforeldre begrenset mulighet til å hindre at den andre flytter med barnet, og mange kan oppleve dette som urimelig, fordi de er bekymret for å miste kontakten med barnet. Erfaringen fra mekling er at en del foreldre derfor synes det er utrygt om barnet ikke har fast bosted hos dem etter samlivsbrudd, og at det fører til konflikter.  

— Hvis domstolen ved uenighet om flytting kan ta stilling til kun flyttespørsmålet, tror vi det kan redusere omfanget av konfliktene, skape balanse i styrkeforholdet mellom foreldrene og bidra til at barn får opprettholde en god kontakt med begge foreldre, sier Trommald.

Begge foreldre er viktige for barna 

Direktoratet er opptatt av at barnelovens regler om ansvar og beslutningsmyndighet etter samlivsbrudd bør gjenspeile dagens likestilte fordeling av omsorgsansvaret for barn når foreldre bor sammen, og forventningen om at begge foreldre deltar aktivt i barnas liv.  

— Barneloven bør bidra til at ingen av foreldrene skal kunne begrense eller hindre den andres mulighet for å bevare en relasjon til barnet og gi barnet omsorg, uten at det foreligger gode grunner for det, sier Trommald.

Flere uavklarte spørsmål 

Når det gjelder spørsmål som berører internasjonale aspekter og saker der barn har tilknytning til flere land, så gjenstår det etter Bufdirs mening et stort stykke arbeid. En ny barnelov må møte de utfordringer som følger med økt mobilitet, og at stadig flere barn og familier bosatt i Norge har tilknytning til flere land. Bufdir anbefaler departementet å utrede disse spørsmålene nærmere, og at dette arbeidet prioriteres høyt.