Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny rapport: manglende tillit til helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens

Mange brukere og foresatte uttrykker manglende tillit til det eksisterende helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens i Norge. Flere transpersoner og ikke-binære opplever også at de ikke får tilgang til nødvendig helsehjelp. Det viser ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Bufdir.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

– Med rapporten ønsker vi å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget om hvordan offentlige myndigheter kan styrke tilbudene og ferdigstille helhetlig, regionalt behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens, i tråd med målsetningene i regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Rapporten er skrevet av Nordlandsforskning, som på oppdrag av Bufdir har innhentet erfaringer fra brukere, foresatte og helsepersonell med dagens helsetilbud. Forskerne legger også frem forslag til tiltak for å bidra til et bedre helsetilbud for personer med kjønnsinkongruens.

Rapporten i sin helhet kan leses her

Ikke tatt på alvor

Rapporten viser til et mangfold av erfaringer med dagens helsetilbud. I stor grad er det negative erfaringer som blir løftet frem av brukere av helsetilbudet som har deltatt i studien. Noen av hovedfunnene som presenteres i rapporten er:

  • Mange brukere har hatt én eller flere negative erfaringer i møte med helsetjenesten relatert til det å ha kjønnsinkongruens. Eksempelvis viser rapporten at flere transpersoner har opplevd å ikke å bli tatt på alvor av helsepersonell, og at de opplever å ikke bli lyttet til. Negative erfaringer fører i mange tilfeller til at brukere mister tillit til helsetilbudet.
  • Ikke-binære beskriver at de blir stående uten et helsetilbud i det offentlige helsevesenet. Dette til tross for at de nasjonale faglige retningslinjene slår fast at denne gruppen skal ha tilgang til likeverdig helsehjelp.
  • Brukere av helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens opplever manglende kunnskap og informasjon om kjønns- og seksualitetsmangfold blant helsepersonell. Rapporten peker derfor på at det er sentralt å styrke fastleger og andre helsepersonells kompetanse på området.

Utvikler kunnskapsgrunnlaget

Likeverdige offentlige tjenester for transpersoner og personer med kjønnsinkongruens er et av målene i regjeringen sin handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Bufdir har samarbeidet tett med Helsedirektoratet om oppdraget.

– Rapporten bekrefter mange funn i tidligere kvalitative undersøkelser om helsetilbudene, og vil inngå i det samlede kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med forbedringer. Per i dag er ikke tilbudet om helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens godt nok, og funnene kan bidra inn i arbeidet som pågår for å forbedre tilbudene. Funnene i rapporten understøtter råd og anbefalinger i Helsedirektoratets retningslinje. Vi er glade for at det anbefales i rapporten at denne implementeres, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet.

Selv om hovedbildet i rapporten er en rekke negative erfaringer, diskuterer også forskerne eksempler på gode møter brukere har hatt i både primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

– Rapportens beskrivelse, av både de gode og negative erfaringene, gir nyttig innsikt i hvordan dagens helsetilbud oppleves fra et bruker- og pårørendeperspektiv, sier Bjørshol.