Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nok et år med økning i saker om æresrelatert vold og negativ sosial kontroll

Fire ungdommer som går mot kamera

Aldri før har Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll gitt mer veiledning eller annen bistand i saker som gjelder utsatte. Dette gjaldt hele 891 saker i 2022. Politiet henvendte seg mest, deretter barnevernstjenesten.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

Kompetanseteamet er et tverrfaglig team som gir råd og veiledning til tjenesteapparatet, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som tar kontakt. Bare fra 2021 til 2022 har det vært en økning i antall saker på 17 prosent. Fra 759 saker i 2021 til 891 saker i 2022.


Les årsrapport for 2022 her

Litt i overkant av 100 saker gjelder utsatte som kan være vurderes for bo- og støttetilbudet for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Kompetanseteamet koordinerer botilbudet.

I de fleste sakene var «trusler og vold» den største bekymringen til de som tok kontakt med teamet. Dette gjaldt 41 prosent, som utgjør 368 saker.

- I disse sakene kan volden spenne fra mindre alvorlige til svært alvorlige voldshandlinger. I de fleste sakene er volden motiver av behovet for å beskytte familiens ære, sier Janne Waagbø, koordinator for Kompetanseteamet.

Sakene kan omhandle ulike voldsformer som psykisk vold, fysisk vold, seksuell vold, materiell vold og økonomisk vold. I flere av disse sakene fortalte den utsatte om drapstrusler og i enkelte tilfeller om drapsforsøk.

Andre hovedbekymringer som ofte går igjen i sakene var «negativ sosial kontroll» (135 saker), «ufrivillig opphold i utlandet» (113 saker) og «Frykt for tvangsekteskap» (113 saker).

Tredobling av saker fra politiet

I 2022 var politiet den instansen som i flest saker ba om veiledning eller tok kontakt om utsatte som kunne ha behov for botilbud. Politiet tok i 2022 kontakt om 152 saker, sammenlignet med 53 saker i 2021.

Det økende antall saker kan blant annet ha sammenheng med et større fokus i politiet på arbeidet mot æresrelatert kriminalitet, sier Gunnar Svensson som er Politidirektoratets og Kripos sin representant i Kompetanseteamet. Fagmiljøene i politiet knyttet til æresrelatert kriminalitet er under utvikling, og Kripos har fått en sentral rolle i veiledningen av politidistriktene i disse sakene, forteller han.

Økning i saker med bekymring for en person som befinner seg i utlandet

I 2022 gjaldt 208 saker personer som allerede befant seg i utlandet når Kompetanseteamet ble kontaktet. Dette er flere utenlandssaker enn tidligere år. I 149 av sakene gjaldt bekymringen et barn i utlandet.

Bekymringen handlet blant annet om at barnet var i utlandet mot sin vilje, at barnet var eller kunne bli utsatt for vold eller negativ sosial kontroll og at barnet kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse.

Det kan være svært vanskelig å hjelpe utsatte som er i utlandet, sier Waagbø. Derfor er det viktig å jobbe forebyggende slik at utsatte kan få hjelp i Norge før en utenlandsreise, sier hun.

Skolene har en viktig rolle i dette arbeidet, da de i møte med elevene kan få informasjon om planlagte reiser og derfor kan følge opp med samtale med eleven for å avdekke om det er grunn til bekymring. Kompetanseteamet gir veiledning til ansatte i skolen, skolehelsetjenesten eller andre hjelpere om hvordan de kan snakke med barn når de har en bekymring for at barnet skal bli utsatt for ufrivillig opphold i utlandet.

Store kjønnsforskjeller

De fleste sakene Kompetanseteamet veileder i handler om en bekymring for jenter og kvinner. Dette utgjør 75 prosent av alle sakene, og Kompetanseteamet spør seg hvorfor ikke flere av sakene gjelder gutter og menn. I saker som gjelder æresrelatert vold og negativ sosial kontroll kan gutter og menn både ha rollen som utøver og som utsatt.

I noen tilfeller kan gutten eller mannen få et ansvar for å beskytte familiens ære gjennom vold og kontroll av søstre, mødre og andre kvinnelige familiemedlemmer. Dette kan være en oppgave som er svært belastende. Det kan handle om press fra storfamilien og forventninger til rollen som bror, fetter eller far.

Kompetanseteamet erfarer også at gutter og menn som identifiserer seg som skeive (LHBTIQ+), kan være ekstra utsatte i familier der æreskulturen står sterkt. Det å være åpen om sin kjønnsidentitet og legning kan føre til ærestap i familien, og kan være en grunn til at skeive utsettes for æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Frokostseminar

Kompetanseteamet lanserer sin årsrapport med et frokostseminar 25. april 2023 klokken 9.00-11.30 på Kulturhuset. Her vil Kompetanseteamet fortelle mer detaljert om tallene og erfaringene i enkeltsaker. Arrangementet blir også strømmet.

Fakta om Kompetanseteamet

· Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

· En viktig målsetning er å bidra til at tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse kan forebygges og avdekkes, og at utsatte får god hjelp.

· Teamet består av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir),
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).

· Kompetanseteamet har siden opprettelsen av teamet i 2004 hatt en stor økning i antall saker i året.

· Telefon: 478 090 50 (mandag–fredag kl. 9–15)

· Kompetanseteamet.no

Fakta om Bo- og støttetilbudet for personer over 18 år

· Det nasjonale bo- og støttetilbudet for personer utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll (botilbudet) koordineres av Kompetanseteamet.

· Botilbudet er etablert i et samarbeid mellom Bufdir og fem utvalgte kommuner.

· Målgruppen for botilbudet er personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og trusler og negativ sosial kontroll. Både kvinner, menn, par og forelder med barn kan vurderes for botilbudet.

· Beboere i botilbudet får miljøterapeutisk oppfølging.

· Dersom du har spørsmål om botilbudet eller er i kontakt med noen som har behov for botilbud kan du kontakte Kompetanseteamet.

· Telefon: 478 090 50 (mandag–fredag kl 9–15)

· Kompetanseteamet.no

Kontakt

Janne Waagbø, fungerende koordinator for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, Bufdir.
E-post: janne.waagbo@bufdir.no

Ingvill E. Meltvedt, pressekontakt/kommunikasjonsrådgiver i Bufdir.
E-post: ingvill.meltvedt@bufdir.no