Andelen av kommentarer i norske kommentarfelt som er hatefulle mot muslimer er lav, men det har vært en markant økning det siste året. Det viser ny rapport som legges frem i dag. 

3,7 prosent av de omtrent 300 000 kommentarene på innlegg som ble delt fra utvalgte medier eller blogger på Facebook ble klassifisert som hatefulle.

– Norske kommentarfelt er heldigvis ikke preget av mye muslimhets, men det er bekymringsverdig at det øker, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Anna Bjørshol.

Rapporten ble lansert ved et frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo. Du kan se hele seminaret i opptak her. 

Økningen for Facebook var fra i snitt 35 hatefulle kommentarer 2010-2015 til i snitt 132 hatefulle kommentarer per måned 2016-2021. På Twitter fant de bare 116 hatefulle kommentarer for hele tiårsperioden, men så godt som alle var fra de siste fem årene.

Det er OsloMet som har laget rapporten på oppdrag fra Bufdir, for å følge opp Solberg-regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Du kan lese hele rapporten her

Kunstig intelligens

De kvantitative analysene har forskerne gjort ved hjelp av stordataanalyse. Ddataene i studien består av offentlige kommentarer på Facebook og Twitter. Forskerne har deretter hentet inn disse fra offentlig tilgjengelige kilder og manuelt kodet over tre tusen kommentarer som enten hatefulle eller ikke hatefulle. Dette utgjør så et datasett som man kan ta utgangspunkt i for å lære opp en algoritme, som en kunstig intelligens, til å angi hvor sannsynlig det er at en gitt kommentar er hatefull. I rapporten har forskerne brukt algoritmen til å analysere over 800 000 kommentarer om muslimer fra Facebook og Twitter.

Metode andre kan bygge videre på

OsloMet legger vekt på at rapporten viser hvordan man kan benytte den raske utviklingen innen metoder knyttet til stordata og maskinlæring for å gjøre bedre anslag av omfanget av hatefulle ytringer mot muslimer i sosiale medier. Ved å gjøre kodene som er anvendt tilgjengelige, håper OsloMet at andre forskere kan ta denne analysen videre. Modellene kan enten forbedres eller brukes som referansepunkt for nye algoritmer.

OsloMets korpus over ytringer på sosiale medier er det første i sitt slag på norsk og koden som ligger til grunn er offentlig tilgjengelig på GitHub.

Små miljøer

Rapporten viser at det er små miljøer som står for mange av de hatefulle ytringene som forskerne fanget inn i sitt datamateriale. Rapporten trekker frem at det er særlig mange hatefulle kommentarer på saker delt av Resett og rights.no i sosiale medier. I tekstene OsloMet har analysert anses muslimer og Islam som trusler mot Norge, Europa og vestlige verdier. De kvalitative tekstanalysene viser at de islamkritiske organisasjonene Norge fritt for islam og Stopp islamiseringen av Norge fremmer hatefulle og diskriminerende ytringer mot muslimer.

Godt verktøy

– Denne rapporten gir både et aktuelt bilde på hvem som er avsender av de mest eksplisitte og ytterliggående hatefulle ytringer rettet mot muslimer i dag, og den gir et mulig grunnlag for videre innholdsanalyser av hatefulle ytringer i norskspråklige medier. Med denne rapporten har vi nå et verktøy for å kunne følge med på enkelte typer hatefulle ytringer på offentlige sosiale medier, sier Bjørshol.

Bufdir vurderer å følge opp denne rapporten med å gjennomføre tilsvarende undersøkelser, og den vil også inngå i Bufdir generelle kunnskapsgrunnlag på arbeidet med rasisme og diskriminering.