En ny evaluering viser at tiltaket Jenter og teknologi, som skal øke rekruttering av jenter til teknologiutdanning, fungerer godt. Men flere sektorer må på banen. 

Det handler ikke bare «om roboter og sånn», sier en informant i evalueringen, som illustrerer at tiltaket gir jenter innsikt i teknologiutdanninger og -yrker som gjør dette til attraktive valg for dem.

– I Bufdir har vi lenge hatt stor tro på at Jenter og teknologi har hatt en positiv innvirkning på flere unge jenters tanker rundt utdanning. Jeg er glad for at evalueringsrapporten støtter opp under dette. Samtidig peker evalueringen også på noen utfordringer, og de må vi jobbe videre med, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Anna Bjørshol.

På oppdrag fra Bufdir har Vestlandsforsking foretatt en evaluering av tiltaket Jenter og teknologi. Tiltaket ble startet av Universitetet i Agder i 2003, og er nå et samarbeid mellom NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering. Tiltaket skal bidra til å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, og jobber for å få flere jenter til å søke teknologiutdanning.

Normalisere teknologifag

– De viser frem kvinnelige rollemodeller som jenter kan assosiere seg med, øker synligheten av jenter og kvinner som engasjerer seg i realfag og teknologifag og gir jentene en arena hvor det er lov å være teknologiinteressert jente, sier Bjørshol.

Ifølge evalueringsrapporten har Jenter og teknologi en viktig oppgave både for å forsterke andre faktorer som har betydning for utdanningsvalg og å bidra til å normalisere jenter og kvinners deltakelse innen teknologifeltet. Jenter og teknologi bidrar også til å fange opp jenter som ikke påvirkes av andre positive faktorer, for eksempel fra familie og skole, og en slik kompensasjon kan ha stor betydning for enkelte jenter.

– Å velge kjønnsutradisjonelle utdanninger er ikke noe som oppstår av seg selv, altså trenger jenter en form for påvirkning som kan bidra til å gjøre teknologi til et synlig, mulig og relevant valg – å gjøre veien til teknologi synlig og fristende for jenter. Og her spiller Jenter og teknologi en viktig rolle, sier Bjørshol.

Til tross for at evalueringen viser at Jenter og teknologi er et godt tiltak for å oppmuntre jenter til å velge utradisjonelt, kan det ikke gjøre jobben alene. Særlig peker rapporten på skolens rolle og engasjement som en avgjørende suksessfaktor.

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Evalueringsrapporten viser, som annen forskning har påpekt, at Norge har en sterkt kjønnsdelt utdanningssektor og arbeidsmarked som bidrar til å påvirke hvilke fag og utdanninger som jenter og gutter oppfatter som passende. En effekt av dette er at teknologiutdanning framstår som mindre relevant for jenter. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet har betydning for kjønnsforskjeller i lønn, arbeidsforhold og karriereutvikling.

– Det er derfor vi snakker om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet som vår tids største likestillingsutfordring. Arbeidet for en jevnere kjønnsbalanse på tvers av yrker og sektorer, og i stillingshierarkiet, er et prioritert område i Bufdir, sier Anna Bjørshol.

Bufdir arbeider både med å framskaffe kunnskap om kjønnsdelte utdanningsvalg, og med å få oversikt over eksisterende tiltak som er ment å bidra til mindre tradisjonelle valg. Vi har blant annet utviklet en nettressurs med gode eksempler på tiltak rettet mot ungdomsskoler. Nettressursen er snart klar for lansering og vil utvides videre i løpet av året.

– Vi er også i oppstartsfasen med to utredninger knyttet til kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg; en om utredning av tiltak for å rekruttere gutter og menn til utdanninger innenfor helse- og omsorg, og en om rekruttering av gutter og menn til lærerutdanninger innenfor barnehage og grunnskole, sier Bjørshol.

 

*Foto: Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, rollemodell i Jenter og teknologi Farhat Fazli og kultur- og likestillingsminister Abid Raja ved presentasjonen av evalueringen. 

Jenter og teknologi

Tiltaket ble startet av Universitetet i Agder i 2003, og er nå et samarbeid mellom NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering. Gjennom samarbeid med flere aktører blir det arrangert årlige konferanser og opplevelsesdager for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler, hvor rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser jentene hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi. Prosjektet har som mål å øke kvinneandelen på henholdsvis tekniske yrkesfag, fagskoler og høyskoler og universiteter.

Tiltaket får tilskudd fra Bufdir.