Formålet er å fremskaffe kunnskap om konverteringsterapi i Norge, inkludert personer i Norge som har erfart konverteringsterapi i utlandet. Oppdraget går til Nordlandsforskning. 

Høsten 2021 lyste Bufdir ut et forskningsoppdrag: «Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive». Dette oppdraget er egeninitiert av Bufdir, og bidrar til å svare ut tiltak 34 i Solberg-regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021-2024. Tiltaket handler om å utvikle kunnskap om konverteringsterapi i Norge.

– Vi ønsker å vite mer om utbredelse, hvordan det utøves, hvem som er utøvere og hvilke konsekvenser det har for dem som har gjennomgått konverteringsterapi. Undersøkelsen skal gi nødvendig kunnskap om konverteringsterapi for å sikre lhbtiq-personers rettigheter og motvirke diskriminering, og vurdere hensiktsmessige tiltak, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Eirunn Lysø.

Det er per i dag ingen miljøer som forsker spesifikt på tematikken konverteringsterapi i Norge. Det er også et område det finnes lite kunnskap om i norsk sammenheng.

– Vi inngår nå kontrakt med Nordlandsforskning som tilbyr et prosjekt av god kvalitet. Det er viktig for Bufdir at prosjektet har en åpen og utforskende tilnærming til tema, og vi vurderer det som en særskilt styrke at Nordlandsforskning ønsker å fremskaffe kunnskap som ivaretar en bredde i erfaringer med fenomenet, sier Lysø.

Bufdir bekjentgjorde oppdraget som en intensjonskunngjøring etter å ha lyst ut prosjektet som en frivillig kunngjøring 17. september 2021. Etter en evaluering innstilte Bufdir på å inngå kontrakt med Nordlandsforskning. De besvarer det formelle kravene som ble stilt i utlysningen, og de møtte tildelingskriteriene i konkurransen på en god måte.

– Oppdraget er planlagt ferdigstilt i juni 2023, sier Lysø.