Bufdir har utviklet en ny veileder for barnevernsinstitusjoner. Unge som bor i institusjon, skal få et likeverdig tilbud – uavhengig av bostedskommune og institusjonens eierskap. 

- Veilederen skal være en grunnmur for alle institusjonene gjennom et felles faglig rammeverk, sier Synne Børresdatter Engh-Hellesvik, fagdirektør i Bufdir.


– Samtidig skal vi styrke ungdommens rett til medvirkning og gi individuelt tilpasset hjelp for problemer de strever med, sier Engh-Hellesvik.

Til veilederen

Veilederen skal:
• tydeliggjøre innholdet og hva barn og familier kan forvente under oppholdet på institusjon.
• gi familier og unge en felles standard for oppholdet i institusjon - uavhengig av hvilken kommune de bor i.
• gi anbefalinger for oppfølging av barnet under hele oppholdet.
• styrke medvirkningen for unge og familiene deres under hele forløpet.
• forbedre samarbeidet med familie, barnevern-, skole- og helsetjenester.
• styrke den skriftlige- og etterprøvbare dokumentasjonen gjennom hele forløpet.

- Retningsgivende for forsvarlig praksis
Veilederen vil være retningsgivende i avveiningene av hva institusjonene må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet. Innholdet bygger på oppdatert faglig kunnskap og forskning på barnevernfeltet, og gir anbefalinger om hva som er god barnevernfaglig praksis.

- Valg av løsninger som i vesentlig grad avviker fra veilederen forventes å bli begrunnet og dokumentert, understreker Engh-Hellesvik.

Gjelder fra 1. januar 2022
Ny veileder gjelder fra 1. januar og erstatter forløpet fra 2021. Innholdet vil bli oppdatert i takt med ny kunnskap og utvikling av tjenestene.

Kontaktpersoner for veileder og opplæring:
Kristin Annie Karlsen, avdelingsleder. E-post: kristin.annie.karlsen@bufetat.no

Marianne Stallvik, teamkoordinator hos Spisskompetansemiljøet for behandling for ungdom. E-post: marianne.stallvik@bufetat.no

Pressekontakt:
Ingvill E. Meltvedt, kommunikasjonsrådgiver. E-post: ingvill.meltvedt@bufdir.no