Årsrapporten viser at antall saker hos Kompetanseteamet ble høyere enn forventet i koronaåret. 

Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Oppdatert: Se Kompetanseteamets årsrapport fra 2021 her

Forventet nedgang

I 2019 hadde Kompetanseteamet det høyeste antallet saker noensinne.

- I 2020 forventet vi en stor nedgang i saker på grunn av pandemien, men vi endte opp på omtrent samme nivå som 2019 og hadde det nest høyeste antall saker til tross for pandemi. Det sier Tove Bruusgaard, som er avdelingsdirektør i Bufdir.

Kompetanseteamet består av representanter fra Bufdir, IMDi, Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet.

Pågangen gjennom året har imidlertid vært varierende. Fra 12. mars og frem til juni, da skolene var stengte og ansatte i flere tjenester jobbet fra hjemmekontor, var pågangen lav. I månedene april og mai 2020 var det under 40 saker per måned, mens det i november var 100 saker.

- Fordi vold i nære relasjoner foregår innenfor familien og ofte er knyttet til opplevelse av skam og skyld både hos utøver og utsatte, er det vanskelig for hjelpeapparatet å komme i posisjon til å hjelpe. Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll og det vi kaller æresrelatert vold, har i tillegg noen kjennetegn som kan gjøre situasjonen til utsatte og til de som skal hjelpe særlig utfordrende, sier Tove Bruusgaard. 

Økning i saker fra Syria

De fleste sakene gjaldt personer med opprinnelse fra Syria, Pakistan, Afghanistan, Irak og Somalia.

- Vi ser en stor økning i saker med Syria som landbakgrunn fra 2015 til nå, sier Bruusgaard.

Det var også en økning i antall saker som gjaldt personer med etnisk norsk landbakgrunn fra 12 enkeltsaker i 2019 til 23 i 2020. Mange av disse sakene gjaldt negativ sosial kontroll i kristne trossamfunn.

Flest saker om jenter

Kompetanseteamet veileder i flest saker som gjelder kvinner eller jenter. I 2020 gjaldt over 7 av 10 saker kvinner eller jenter. Dette er det samme som i 2019.

Årsrapporten viser også en økning i antall saker som gjelder menn eller gutter fra 2019 (115 saker) til 2020 (139 saker). Økningen gjelder hovedsakelig gutter under 18 år.

– En mulig forklaring kan være at vi har færre saker der kjønn er ukjent i år sammenlignet med i 2019, sier Bruusgaard.

Nesten 6 av 10 saker gjaldt personer over 18 år. I et fåtall av sakene var alder ukjent. Dette samsvarer med tall fra tidligere år.

Minoritetsrådgivere meldte oftest

I 2020 var minoritetsrådgivere den yrkesgruppen som henvendte seg til Kompetanseteamet om flest saker. Det samme gjaldt i 2019. Minoritetsrådgiverne henvendte seg om 111 saker i 2020, mot 107 saker i 2019.

- Dette er en stor økning sammenlignet med tidligere år. Det er naturlig å tro at noe av økningen har sammenheng med styrkingen av minoritetsrådgiverordningen over de siste årene, kommenterer Bruusgaard.

 

Fakta

Hva gjør Kompetanseteamet?

Kompetanseteamet gir råd om hvordan du bør gå frem i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Kontakt:

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan nås på
telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl 09:00-15:00) eller e-post: kompetanseteamet@bufdir.no