Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Her er Bufdirs årsrapport for 2022

Hege Nilssen

Kompetanseheving og rettsikkerhet i barnevernet er fortsatt høyt prioriterte områder i Bufdir. Rekruttering av fosterhjem er utfordrende. Det viser Bufdirs årsrapport for 2022.

Publisert

– Bufdirs fagområder er i stor grad rettet mot de barna og familiene som har det vanskeligst, sier Hege Nilssen, som er direktør i Bufdir.

– Vår virksomhet har et stort ansvar for å levere tjenester av høy kvalitet. Familier som strever, trenger ofte hjelp på flere områder. Tjenestene må derfor være godt koordinerte på tvers av sektorene. Vi må komme tidlig inn i familiene med hjelp som har effekt, sier hun.

Kompetansesatsingen i barnevernet fortsetter

– I 2022 holdt vi stø kurs for å la de store satsingene virke. Som fagdirektorat vil vi styrke kompetansen, styringen og ledelsen i barnevernet. Som årsrapporten viser, er veiledningsteam og videreutdanninger viktige virkemidler, sier Nilssen.

Hun trekker også frem pilotarbeidet med grunnmodell for hjelpetiltak som en viktig leveranse.

– Barnevernet driver først og fremst med hjelpetiltak, men vi vet for lite om hva som skaper varig endring. I 2022 har vi samlet kunnskap om effekt, og startet arbeidet med å lage en verktøykasse for kommunene, sier Nilssen.

Medvirkning og rettssikkerhet løftes høyt

– Bufdir har et betydelig ansvar for å bidra til medvirkning og rettsikkerhet i barnevernet, understreker Nilssen.

Bufdir har derfor holdt jusskurs for kommuner over hele landet.

Direktoratet har også gjort en omfattende revidering av saksbehandlingsrundskrivet «Retningslinjer for barnevernstjenestens saksbehandling». Arbeidet skal bidra til å sikre rettsikkerhet for barn og familier i alle faser av en barnevernssak.

I 2022 er også barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK) ferdigstilt og innlemmet i nye IKT-systemer. Gjennom BFK får kommunalt barnevern en digital struktur for prosesser, og tilgang til oppdatert faglig og juridisk innhold.

– Vi har også utviklet flere retningslinjer for å sikre likere faglig praksis, blant annet vurdering av samværsordning etter omsorgsovertagelse, sier Nilssen.

Utfordringer med fosterhjem og institusjon

– 2022 har også vært et utfordrende år, sier Nilssen.

– Det er krevende å rekruttere nok fosterhjem, og å overholde bistandsplikten. Derfor har vi blant annet jobbet for å styrke rekruttering i familie og nettverk.

Innsatsen på fosterhjemsområdet skal støtte barnevernreformen, og endringene i oppgave- og ansvarsdelingen mellom kommunene og Bufetat.

Nilssen trekker også frem barnevernsinstitusjoner som et utfordrende område.

– Institusjonsdrift er noe av det mest kompliserte vi driver med i velferdssektoren, og det er fortsatt for mange uønskede hendelser. Vi jobber kontinuerlig med forebygging, sikkerhet og kompetanseheving, sier Nilssen.

– Samtidig øker vi antallet ideelle leverandører, i tråd med politiske føringer, sier hun.

Større aktiviteter i 2022

Bufdir er også fagdirektorat for likestilling, vold, adopsjon, oppvekst og familievern. Virksomheten har en omfattende oppgaveportefølje.

Viktig arbeid i 2022 var blant annet:

  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten: Stadig flere arbeidsgivere ser verdien av å jobbe målrettet med likestilling og mangfold. Etterspørselen etter Bufdirs veiledere om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), er økende.
  • CRPD: Et viktig arbeid i Bufdir er å øke kjennskapen om CRPD (rettighetene til menneskene for nedsatt funksjonsevne). Flere kommuner har deltatt i pilotarbeid gjennom 2022.
  • NASAK: Det nasjonale samiske kompetansesenteret for kommunalt og statlig barnevern, familievern og krisesentrene (NASAK) åpnet i Karasjok i 2022. NASAK skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestenes arbeid med samiske barn, voksne og familier. Tjenesten skal bidra til et likeverdig tilbud til samisk befolkning i alle samiske områder.
  • Kompetanseteamet: Det tverrfaglige Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll har hatt en stor økning i antall saker. Kompetanseteamet jobbet i 2022 med 890 saker, til sammenligning med 759 saker i 2021 og 649 saker i 2020.
  • Ung.no: Spørretjenesten ung.no kan vise til høye trafikktall i 2022. Nettsiden registrerte 22 149 640 besøk, noe som er en oppgang på tre prosent fra 2021. Spørsmål- og svartjenesten hadde en oppgang i antall spørsmål på 4,5 prosent sammenliknet med året før. Det var 109 045 innkommende spørsmål.
  • Tilskudd: Tilskudd til inkludering av barn og unge er slått sammen med to tidligere ordninger til én felles tilskuddsordning. I 2022 tildelte Bufdir 572 489 000 kroner til 952 prosjekter.

Du finner oversikt over alle aktiviteter og resultater i årsrapporten.

Pressekontakt

Ingvill Elvestad Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon
Telefon: 472 32 769, e-post: ingvill.meltvedt@bufdir.no