Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Familievernet treng meir minoritetskompetanse, viser ny rapport

Kjennskapen til det forebyggende tilbudet bør økes - spesielt i deler av befolkningen

Novas nye rapport om familievernet, «Alt som (ikke) ramler inn døra ...», viser at tenesta må jobbe meir med mangfaldskompetanse og kjennskap i minoritetsbefolkninga.

Publisert

Rapporten om tilnærminga familievernet har til mangfald og minoritetar er den tredje i rekkja av leveransar frå forskingsprogrammet Familievernet – likeverdig tenestetilbod til ei mangfaldig befolkning (2020–2023).

Oppdraget er utført av NOVA for Bufdir. Bufdir er ansvarleg for den nasjonale styringa av familievernet. Les heile rapporten her

– Rapporten gir viktig kunnskap til oss som er ansvarlege for styringa av familievernet nasjonalt. Funna viser at vi har ein veg å gå for å oppnå målet om ei likeverdig teneste, seier Wenche Mobråten, som er divisjonsdirektør for kunnskap i Bufdir.

Jobbar for å auke kjennskapen

Rapporten seier at det er behov for å spreie kjennskapen om tilbodet til familievernet. Det gjeld spesielt for dei som ikkje kjenner tenesta, eller oppfattar at lågterskeltilbodet ikkje er til for dei.

– Dei siste åra har vi jobba mykje for å auke kjennskapen til det førebyggjande tilbodet til familievernet i befolkninga. Det er òg sett i gang ei rekkje gode prosjekt og tiltak for tilpassing av tenestetilbodet, seier Mobråten.

Rapporten viser at det er uvisse om grenseoppgangen mellom familievernet og barnevernet. Dette påverkar tilliten til familievernet - særleg blant familiar med etnisk minoritetsbakgrunn.

Mobråten viser til at det er innhenta erfaringar og gjennomført utprøving ved Oslo Nord-kontoret, NASAK, Nora-gruppene og gjennom lokale initiativ.

– Samla gir dette viktig innsikt i kva slags tiltak som vil fungere godt innanfor rammene av familievernet. Vi er i gang, men det er ei stor gruppe menneske vi skal nå, og arbeidet må halde fram over tid, meiner ho.

Om familievernet

Familievernet er eit gratis lågterskeltilbod, med familierelaterte problem som fagfelt. Familievernet skal gi tilbod om rettleiing og rådgiving der det ligg vanskar føre, konfliktar eller kriser i familien. Brukarundersøkingar viser at majoriteten av dei som får eit tilbod hos familievernet, er fornøgd med tilbodet.

Les meir på familievernet.no og høyr podkasten frå familievernet: Korleis går det heime?

Noen av anbefalingene fra rapporten

- Mangfoldsarbeid bør inkluderes helhetlig i tjenestens i kompetansemodell, og det bør etableres et minste felles multiplum for minoritetskunnskap blant terapeuter.
- Det bør være rutiner for rekruttering av ansatte som sikrer representativitet i en mangfoldig befolkning.
- For å oppnå økt kjennskap, foreslår forskerne at ansatte i familievernet deltar på arenaer hvor de kan møte ulike minoritetsgrupper, og at de samarbeider med frivillige organisasjoner og trossamfunn.
- Forskerne mener det er behov for å øke bevisstheten rundt bruk av tolk i tjenesten.

Om rapporten

Rapporten undersøker familievernets tilpasning til en mangfoldig befolkning. Studien bygger på et bredt kvalitativt materiale med intervjuer av både ansatte og brukere av tjenesten, samt intervjuer med personer og miljøer som ikke har benyttet seg av familievernets tilbud.

Rapporten skal bidra til et kunnskapsgrunnlag som på sikt kan gi et mer likeverdig tjenestetilbud. Mangfoldsbegrepet er flerdimensjonalt, og viser til diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringsloven.


For meir informasjon om rapporten, ta kontakt med:

Ingvil Thallaug Øverli, seniorrådgivar i Bufdir.
E-post ingvil.thallaug.overli@bufdir.no

Fant du det du lette etter?