Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barnevernsfagleg kvalitetssystem på nett

Barnevernsfagleg kvalitetssystem (BFK) er eit fagleg og juridisk rammeverk

Barnevernsfagleg kvalitetssystem (BFK) er eit fagleg og juridisk rammeverk som er utvikla for å støtte tilsette i det kommunale barnevernet. No er innhaldet tilgjengeleg på nett.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

Barnevernsfagleg kvalitetssystem er ein del av DigiBarnevern. DigiBarnevern er eit samarbeid mellom Bufdir og KS (Organisasjonen til kommunesektoren).

DigiBarnevern skal bidra til å løyse mellom anna følgjande utfordringar:

  • Barn og familiar manglar oversikt over eiga sak og moglegheit for ønskt grad av medverknad.
  • Tilsette får for lita hjelp til å utføre tenester som er effektive, forsvarlege og av høg kvalitet.
  • Leiarar får for lita hjelp til å leie, styre og rapportere.

Barnevernsfagleg kvalitetssystem (BFK) gir kvalitetsstøtte til saksbehandlinga til barnevernstenesta i form av eit samansett innhald, med både rettleiings- og kunnskapstekstar, spørsmål til refleksjon og tilgang til relevante kjelder.

Modellen Barnets behov i sentrum er ein sentral del av kunnskapsgrunnlaget.

Skal integrerast i nye fagsystem

– BFK er utvikla med tanke på at innhaldet skal kunne integrerast i nye fagsystem for barnevernstenestene, som i dag blir levert av Netcompany og Visma, seier Berit Landmark, som er fagansvarleg for barnevernsfagleg kvalitetssystem i Bufdir.

– Barnevernstenestene vil dermed ha støtta direkte tilgjengeleg i sitt nye, daglege arbeidsverktøy. Samtidig er det nyttig at alle som ønskjer, kan få eit innblikk i og informasjon om innhaldet og strukturen, seier Landmark.

Informasjon

Bufdir har utvikla ein applikasjon som gjer det mogleg å vise ein illustrasjon av BFK på nett.

Andre leveransar i prosjektet er mellom anna nasjonal portal for bekymringsmelding, som er ei nettside der privatpersonar og offentleg tilsette kan sende inn bekymringsmeldingar til barnevernet, og dessutan barnevernsregisteret.

For meir informasjon, ta kontakt med:

Fagansvarleg Berit Landmark i Bufdir, på e-post berit.landmark@bufdir.no

Berit Landmark
Berit Landmark