Bufdir har inngått avtale med Norske arkitekters landsforbund (NAL) om pilotprosjektet «Skoleanlegg for bærekraftige byer og samfunn, med vekt på sambruk og universelt utformet arkitektur».

– Hensikten med pilotprosjektet er å utvikle tre eksempler på nye måter å planlegge, og få til god medvirkning for å oppgradere eksisterende skoleanlegg, ut fra prinsippene om universell utforming og sambruk, forteller Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Enkelte barn hindres fra å gå på sin nærskole, eller får et dårligere undervisningstilbud som følge av manglende universell utforming. Også foreldre, arbeidstakere, eller andre med nedsatt funksjonsevne kan stenges ute som følge av fysiske omgivelser som er til hinder for deltakelse. Dette gjelder i særlig grad for eksisterende skoleanlegg.

Det finnes få forbilder hvor sambruk og universell utforming er sett i sammenheng. Hva menes med sambruk? I dag bygges de fleste bygninger, inkludert skoleanlegg, som monofunksjonelle enheter. Det vil si at de fyller sin primære funksjon: å undervise elever, men spiller i mindre grad sammen med andre aktiviteter i lokalsamfunnet. Skoleanlegg kan bli mer økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige, ved deling av arealer og felles aktivitet (sport/lek, bespisning/café, hage/park mv.), slik at ulike grupper av mennesker kan møtes, og arealene bli bedre utnyttet.

– Vi ønsker å utforske og vise potensialet for at skoleanlegg i fremtiden kan utgjøre kjernen i et levende lokalmiljø hvor alle kan delta, og belyse hvilken rolle skoleanleggene kan ha i arbeidet med bærekraftig stedsutvikling og mål om et inkluderende, tilgjengelige og levende lokalmiljø, sier Måns Davidson, prosjektleder og fagrådgiver i NAL.

Totalbudsjettet er på 6 450 000 millioner kroner. Bylivssenteret i NAL er prosjektansvarlig. Bufdir bidrar med driftsmidler til prosjektgjennomføring. Sparebankstiftelsen har bevilget 3 millioner kroner som skal gå til de tre kommunene som plukkes ut for å delta.

Fakta

Bufdir er et fagdirektorat for likestilling og ikke-diskriminering. Dette inkluderer arbeidet med universell utforming, der Bufdir arbeider sektorovergripende med både en en rådgiver- og pådriverrolle.

Bufdir deler ut tilskuddsmidler til prosjekter som skal fremme kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon på området universell utforming.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge med utdanning på universitets/høgskolenivå.

NAL samarbeider med offentlige og private virksomheter for å fremme god arkitektur, driver etterutdanning og kursvirksomhet, og forvalter legat- og stipendordninger for norske arkitekter. De deler også ut flere priser for god arkitektur.

Foreningen har 3850 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 600 studenter. Foreningen har 14 lokalforeninger i hele landet.