Koordineringsgruppen legger frem en ny statusrapport. – Nå må ungdom prioriteres, sier Bufdir-direktør Mari Trommald, som leder gruppen.

Koordineringgruppen er nedsatt av regjeringen, og publiserer nå den 13. rapporten om hvordan koronapandemien påvirker barn og unge.

-  Barn og unge har vært skjermet så langt det har vært mulig i nedstengning. Tiltak som begrenser barn og unges liv bør være det første som fjernes ved gjenåpning av samfunnet, sier Trommald. Hun understreker at koordineringsgruppen er bekymret for om barn og unge ikke  prioriteres først i gjenåpningsplaner lokalt og nasjonalt.

- Kommunene bør iverksette gult tiltaksnivå i barnehager og skoler før de prioriterer andre lettelser, sier Trommald, på vegne av koordineringsgruppen, som består av en rekke direktorater (se faktaboks).  

Økt psykisk uhelse og utenforskap

- Egenrapporteringen fra barn og unge viser viktigheten av at ungdom prioriteres. Det er godt dokumentert at psykisk uhelse har økt i omfang og alvorlighetsgrad under pandemien, og at utredninger og behandlingerdras ut i tid, påpeker Trommald.

Rapporten peker på at ungdomsklubber og organisasjoner er spesielt viktige for ungdom som har svak tilknytning til skole eller familie. For grupper som lhbtiq-personer og personer med funksjonsnedsettelser, blir konsekvenser av pandemien spesielt merkbare når flere sosiale arenaer forsvinner samtidig.

Koordineringsgruppen har flere ganger påpekt hvor viktige tjenestene er for hverandre og derfor at samarbeid på tvers er viktig for å kunne bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. - Hvis kommunene skal få til et godt tverretatlig samarbeid, er det viktig at de statlige direktoratene og etatene får til det samme, sier Bufdir-driektøren.

Koordineringsgruppen foreslår derfor at departementene utformer felles oppdrag til sine direktorater om  å følge opp anbefalingene som regjeringen velger å gå videre med fra ekspertgruppen om Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien.

Anbefaler vaksinestrategi for ansatte i barn- og unge-tjenester 

Koordineringsgruppen anbefaler en vaksinestrategi som bidrar til at tjenester kan holdes åpne, og gir barn og ungdom en normal hverdag raskt. En samlet koordineringsgruppen ber om at vaksinasjon av ansatte som jobber med barn og unge blir vurdert.

Gruppen anbefaler også at:

 • Tjenestene til barn, unge og utsatte familier er åpne og tilgjengelige.
  Omsorgssvikt, vold og overgrep er tverrfaglige problemstillinger. For å hjelpe barn og unge som har det vanskelig, er det nødvendig at en rekke av tjenester virker sammen.

 • Smitteverntiltak som rammer barn og unge må være en konsekvens av smitte i lokalmiljøet.
  Erfaringen gjennom pandemien er at mange tjenester blir redusert mer enn nødvendig. I skole og barnehage må det være forholdsmessighet i bruk av rødt nivå og andre smitteverntiltak.
  I større byer bør tiltaksnivået vurderes på bydelsnivå for å være forholdsmessige.

 • Fritidsarenaer og møteplasser må prioriteres i gjenåpningsplanene.
  Fritidsarenaer og idrett til barn og unge bør prioriteres før lettelser for voksne.

 • Unges medvirkningsrettigheter må ivaretas.
  Koordineringsgruppen understreker samtidig viktigheten av at barn og unge får medvirke under kriser, og ber kommunene samarbeide tett med ungdoms- og brukerråd.

Barn og unge intervjuet om opplevelser

I den 13. statusrapporten er erfaringer fra barn og unge innhentet i samarbeid med Redd Barna og Voksne for barn. Ung.no har også gjennomført en kartlegging av barn og unges opplevelse av pandemien.

Funnene viser et sammensatt bilde, men bekrefter at mange unge er ensomme og har det vanskelig.
Les mer om funnene i rapporten.

Fakta om koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen  for sårbare barn og unge under koronaen er nedsatt av regjeringen og ledes av Bufdir-direktør Mari Trommald. I tillegg deltar Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådene, Arbeids- og velferdsdirektoratet og IMDi.
– Koordineringsgruppen leverer månedlige statusrapporter til Barne- og familiedepartementet. Den første rapporten ble levert i april 2020.

For mediehenvendelser, ta kontakt med:

Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon i Bufdir
E-post: ingvillelvestad.meltvedt@bufdir.no / telefon: 472 32 769