Statusrapport 10 fra koordineringsgruppen legges frem i dag. Rapporten inneholder en kunnskapsoppsummering fra FHI om pandemiens sosiale konsekvenser. I tillegg er likestilling og ungdomsmedvirkning kartlagt.

- Koordineringsgruppens viktigste budskap er nå, som tidligere, at tjenestetilbudet til barn og unge må skjermes så langt det er mulig, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. Trommald leder også koordineringsgruppen for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronaen.  
 
Koordineringsgruppen, som består av blant annet Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet, har vurdert status i egne tjenester. 
- Etter at tjenestene ble gjort mer tilgjengelige gjennom sommermånedene ser det ut til at tilgjengeligheten har stabilisert seg. Men de endelige konsekvensene av pandemien for barn og familier i Norge er det fortsatt vanskelig å si noe entydig om, sier Trommald. 

Ny kunnskapsoppsummering om pandemiens konsekvenser 

For å få mer kunnskap om pandemien har Bufdir gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å lage en systematisk kunnskapsoppsummering av eksisterende studier fra OECD-land. Hovedfunnene er gjengitt i Statusrapport 10. 
 
- Konsekvensene av pandemien og nedstengningen har vært forskjellige i ulike land. Derfor har vi sett et behov for å samle systematisk kunnskap som er overførbare til norske forhold, sier Trommald.  
 
– Kunnskapsoppsummeringen fra FHI bekrefter det koordineringsgruppen har pekt på i samtlige rapporter. Pandemien rammer de gruppen som allerede har størst hjelpebehov hardest. Det er derfor svært viktig å holde fast på at de universelle tjenestene som skole, helse og barnevern må være åpne og at familier i risikogrupper aktivt bør oppsøkes, sier hun.  Se anbefalingene fra koordineringsgruppen og les mer om hovedfunnene i Statusrapport 10. 
 
6. januar arrangeres et åpent webinar om hovedfunnene med Bufdir, FHI og flere forskningsmiljøer. 

Krevende for ungdom 

Til Statusrapport 10 er det også innhentet informasjon fra ungdomsrådene om ungdomsmedvirkning under pandemien. Flere ungdomsråd melder at det er særlige krevende for ungdom med stengte fritidsaktiviteter og sosiale restriksjoner.  
 
Det er også innhentet innspill fra barneombudet, profesjons- og interesseorganisasjoner.  Se innspill fra ombud og organisasjoner lenger ned på siden. 
 
Rapporten har også et eget kapittel fra Bufdir om likestillingskonsekvensene av pandemien. Den viser blant annet at mange barn og unge med funksjonsnedsettelser har fremdeles ikke fått på plass et tilbud tilsvarende det de hadde før pandemien. 
- Det er behov for særskilt fokus i flere sektorer for at disse familiene skal få tilbake tilbudene, mener Trommald.