- Telefoner og chattetjenester er bra, men de erstatter på ingen måte de tjenestene som kommuner og sykehus har brukt år på å bygge opp

Det sier direktør Mari Trommald i Bufdir. Hun var med i ekspertutvalget som så på hvilke konsekvenser tiltakene for smittereduksjon av korona har hatt for barn og unge. Utvalget anbefalte at barnehager, skoler og andre tjenestetilbud til barn og unge måtte åpne igjen etter påske. Utvalgets anbefaling var en forsiktig åpning allerede 20. april. Regjeringen har bestemt å bruke noe mer tid og har gått for en gradvis åpning av de ulike skoletilbudene. Barnehagene skal åpne 20. april i tråd med utvalgets anbefaling.

- Som direktør i Bufdir er jeg glad for at politikere og andre myndigheter er opptatt av barn og unge. Det må bety at alle tjenester som et minimum må opprettholdes og helst styrkes, sier Trommald.

- Tilbudet om helsetjenester for sårbare barn og unge er nærmest helt stengt ned. Det viser undersøkelser som ekspertutvalget bygger sine anbefalinger på, sier Trommald.

Undersøkelser ekspertutvalget fikk gjort på kort tid avslører at koronatiltakene har forårsaket betydelige endringer i helsetjenestene og barnevernstjenestene for barn og unge. Utvalget mener at barn og unges helse og omsorgssituasjon kan bli skadelidende både på kort og lengre sikt om ikke tjenesten så raskt som mulig normaliseres innenfor rammene av grunnleggende smittevern.

Ekspertutvalget mener et grunnleggende prinsipp må være at undersøkelser og oppfølging av barn gjøres ved fysisk møte, og at videokonsultasjon bare brukes når det er til barnets beste. Utvalget mener at det er fullt mulig å ta opp igjen ordinære tjenester innenfor godt smittevern.

Tjenestene må gjøre seg mer tilgjengelige og vurdere mer oppsøkende virksomhet, heter det. Det anbefales at kommuner og helseforetak så langt som mulig skjermer tjenestene til barn og unge.

Bekymret for helsetilbudet

- Smittevernstiltakene har så langt ikke tatt hensyn til barn og unges behov og konsekvensene av nedstengning er store, sier Trommald.

Hun påpeker at mye av personellet i skolehelsetjenesten, helsestasjoner for ungdom og BUP er omdisponert for å betjene opplysningstelefoner innenfor smittevern eller drive smitteoppsporing. Andre deler av tjenestene har fått beskjed om at barn ikke skal komme på kontoret.

- Det sier seg selv at man kan ikke drive utredning av barn på telefon eller video. Viktige behandlingsforløp hos barneleger, i barneungdomspsykiatrien har blitt avbrutt. Vi i ekspertutvalget anbefaler at dette normaliseres så raskt som mulig, sier Trommald.

Og hun legger til:

- Det er svært viktig at vi tydeliggjør at det er trygt for ansatte å være på jobb og at det er trygt for barn, unge og deres foresatte å komme. Helsepersonell er trent med smittevern og må selv ta kontakt med familier og barn som er i risiko nå. Trommald forteller at det er få som tar kontakt selv når timene deres blir avlyst.

- Helsepersonell bør drive mer oppsøkende virksomhet, sier Trommald.
Hun er svært bekymret for sårbare barn og unge som har fått brutte behandlingsløp under korona-nedstengningen.

- Mange har uttrykt bekymring over sårbare barn og unge mens barnehager og skoler har vært stengt. Men å åpne dem igjen er ikke nok, hvis ikke de andre tjenestene følger opp, understreker Trommald.

Som øverste ansvarlig for alle statlige barnevernsinstitusjoner og familievernet, er Trommald også tydelig på viktigheten av at også disse tjenestene skal være tilgjengelige nå.

- Vi jobber kontinuerlig med dette og så langt har våre barnevernsinstitusjoner opprettholdt full drift, sier Trommald.

Familievernkontorene var en periode i starten stengt, men åpnet for telefonkonsultasjoner etter en ukes tid.

- Nå jobber vi med å finne gode løsninger for at familievernkontorene kan gjenåpnes så raskt som mulig, sier Trommald.

Bufdir er også fagdirektorat for det kommunale barnevernet.

- Vi er i god dialog med fylkesmennene og kommunene for å sikre at det kommunale barnevernet opprettholder sitt tilbud, sier Trommald