En kartlegging av landets utstyrssentraler gjort for Bufdir, viser at tilbudet er mye brukt. Kvaliteten på sports- og fritidsutstyret er jevnt over god, og de aller fleste sentralene låner ut utstyr gratis.

Målet med kartleggingen var få en samlet oversikt over sentralene, undersøke tilgjengeligheten og se nærmere på tilbud, kvalitet, tilrettelegging og rutiner ved de ulike utstyrssentralene.  

Skal utjevne forskjeller

Utlånssentralene skal bidra til at flere barn og unge kan delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Tiltaket kan være med og dempe konsekvensene av å vokse opp i en familie med lav inntekt, ved at barn og ungdom kan låne utstyr.

Kartleggingen som Rambøll har gjort for Bufdir viser at det på landsbasis var 340 utstyrssentraler i drift i 2019, og at ytterligere 33 er i ferd med å etableres.

Bufdir har gitt økonomisk støtte til utstyrssentralene siden 2013. I 2019 fikk 133 utstyrssentraler til sammen over 27 millioner kroner i støtte fra Bufdir gjennom «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier».

Ulik drift og utvalg

De fleste av utlånssentralene er finansiert av Bufdir sammen med kommunen eller bydelen der sentralen ligger. Organiseringen varierer. Noen blir drevet av kommuner, andre av lag og foreninger. En del kommuner har valgt å knytte seg til BUA, som er et landsomfattende nettverk av utlånsordninger. 

Sentralene tilbyr et bredt spekter av utstyr for sommer- og vinteraktiviteter. Utvalget varierer fra sted til sted. Mange låner ut både telt og annet turutstyr, sykler, skøyter, skiutstyr og diverse ballspill. Noen låner også ut redningsvester, fiskestenger, kanoer og klær til spesielle anledninger. 

Ønsker bedre åpningstider

Undersøkelsen viser at utstyrssentralene i stor grad er plassert i områder som er lett tilgjengelige for innbyggerne, men at åpningstidene ikke alltid samsvarer så godt med fritiden til målgruppa. Kartleggingen viser også at tilbudet blir lite markedsført på andre språk enn norsk.

At tilbudet er kjent, og at det er lett å gå og låne er en forutsetning for at utlånssentralene skal fungere etter hensikten. Bufdir oppfordrer derfor til åpningstid på kvelden minst en gang i uka. Direktoratet vurderer også å ta inn kriterier knyttet til både åpningstid og informasjon på andre språk i søknadsskjemaet for støtte.