En forskriftsendring skal gjøre det enklere å etablere interkommunalt samarbeid for å sikre driften i barnevernstjenestene i kommune-Norge.

-Dette er et viktig grep å ta i en situasjon hvor særlig små kommuner fort kan komme i en situasjon hvor kommunen alene ikke kan bemanne helt nødvendige barnevernstjenester, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Barnevernet har et ansvar for den mest sårbare barna i kommunen, det er derfor viktig at de følges opp også i denne spesielle situasjonen. Spredning av korona-viruset kan føre til at mange ansatte i kommunen kommer i karantene, blir smittet eller syke. Da kan det bli vanskelig å opprettholde driften. I en slik situasjon kan kommuner etablere midlertidig samarbeid med en eller flere andre kommuner, for å ivareta barneverntjenestens oppgaver. Dette kan gjøres uten at kommunestyret holder et ordinært møte.

Telefonmøter

I utgangspunktet må interkommunalt samarbeid om barneverntjenester etableres gjennom den såkalte vertskommune-modellen som forutsetter at de enkelte kommunestyret har vedtatt en samarbeidsavtale. Det finnes allerede i dag unntak for denne regelen, men for å begrense spredning av korona-smitte, vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 13. mars 2020 en midlertidig hasteforskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

Forskriften åpner blant annet for at fjernmøter kan avholdes som rene telefonmøter uten bruk av kamera. Mer informasjon om forskriften finnes på regjeringen.no

Hensikten med forskriften er å begrense spredning av korona-viruset og sikre at alle landets kommuner opprettholder et tilbud til sårbare barn og unge i de kommunale barnevernstjenestene.

-I en situasjon hvor vanlige samfunnsfunksjoner som skole og barnehager er stengt og barn og foreldre er sammen hele døgnet, kan familier som sliter få det enda vanskeligere. Da er det viktigere enn noen gang at de kommunale barnevernstjenestene har gode tilbud, sier Trommald.

Hun legger til at alle må bidra til den store dugnaden det er å begrense smitte, men at dette ikke kan gå på bekostning av sårbare barn og unge.