Bufdirs årsrapport for 2019 er klar. Den viser at de fleste barn har det bra i Norge, men at noen utviklingstrekk bekymrer. 

- Det store bildet er at de fleste barn og unge har det bra i Norge. De har trygge, gode liv og omsorgsfulle foreldrene. Dersom livet blir tungt, har vi gode offentlige hjelpesystemer å tilby dem, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Noen utviklingstrekk bekymrer

- Det er likevel noen utviklingstrekk i samfunnet som bekymrer oss. Vi ser at flere unge faller utenfor. Disse barna har større risiko for å ha et konfliktfylt forhold til foreldrene og mindre nære relasjoner med jevnaldrende venner. De er også mer utsatt for mobbing, sier Trommald.

Hun trekker også frem flere bekymringsfulle trekk:

  • En av fem unge sier at de har opplevd en eller annen form for vold i oppveksten.
  • Stadig flere unge rapporterer om psykiske plager de ikke får hjelp for.
  • Nesten 106 000 barn vokser opp i familier med lav inntekt, og andelen er økende.

Kompetanseløft og standardisering av tjenester

Antall barn og unge som får hjelp av barnevernet er doblet de siste 15 årene. Mer enn 55 000 barn og unge mottar nå hjelp hvert år. Samtidig øker kravene til kvalitet, samarbeid og digitalisering av offentlige tjenester.

En av Bufdirs største leveranser i 2019 har vært en omfattende utredning om kompetansebehovet i kommunalt og statlig barnevern. Fagsystemet DigiBarnevern er en annen stor satsing, som skal sikre barn og familier rett hjelp til rett tid.    

- Flere rapporter og tilsyn har pekt på manglende systematikk og styrke i barnevernets hjelpetiltak. Norge har også blitt dømt i barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) Som fagdirektorat har vi jobbet spesielt mye med å styrke barnevernstjenestene i året som har gått, og for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre, sier Trommald.  

- Den gode nyheten er at vi stadig får et bedre kunnskapsgrunnlag på alle fagfeltene våre. Det gjør at vi hele tiden utvikler bedre og mer treffsikre hjelpetjenester.

Likestilling fortsatt viktig

I 2019 var FNs barnekonvensjon 30 år, og det var 40 år siden FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt. Men selv etter 40 år er utfordringene mange både nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

-Hvordan vi har jobbet og fortsatt jobber med likestilling i Norge er kjernen i arbeidet når vi skal samarbeide med andre land for å fremme likestilling. Våre erfaringer må deles med land som ikke er kommet like lagt som oss i arbeidet med å skape et likestilt samfunn, sier Trommald.

Vil du vite mer om Bufdirs arbeid i 2019?

Visste du dette? Se høydepunkter fra årsrapporten: