Bekymringsmeldingene til barnevernet er den viktigste kilden til å avdekke om barn lever under vanskelige forhold. Nå kan kommunene ta i bruk den nye digitale løsningen som vil sikre raskere hjelp til barn som trenger det. 

Løsningen har vært testet ut i sju pilotkommuner. 30. april åpnes løsningen for disse kommunene, og rundt 30 prosent av Norges befolkning vil i løpet av kort tid kunne melde bekymring for et barn digitalt.

– I dag må bekymringsmeldinger sendes i posten. Med den nye løsningen kan innbyggerne sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt. Dermed blir det enklere og sikrere å melde, og barneverntjenesten kan gi raskere hjelp til barn som trenger det, sier Harald Hegerberg, divisjonsdirektør i digital utvikling i Bufdir.

Løsningen er resultatet av et samarbeid mellom kommunesektorens organisasjon KS og Bufdir, der KS har ansvar for den tekniske utviklingen og Bufdir for det barnevernfaglige innholdet.

Parallelt med at pilotkommunene lanserer løsningen, vil KS tilby alle kommuner å koble seg på fortløpende. Målet er at alle innbyggere kan sende inn bekymringsmelding digitalt så raskt som mulig.

Sikrer sensitive opplysninger

Løsningen ligger på FIKS-plattformen, en felles kommunal arkitektur som kommuner og fylkeskommuner sammen står bak gjennom KS. FIKS-plattformen gjør det mulig å kommunisere sikkert og på tvers av forvaltningsnivå og inngår som del av det nasjonale økosystemet for digital samhandling som stat og kommune samarbeider om.

 – Her er det mange sensitive opplysninger som ikke må komme på avveier. Det er viktig at løsningen er sikker, og vi er derfor ekstra opptatt av at løsningen ved bruk av FIKS-plattformen og de nasjonale fellestjenestene den samhandler med, er godt rustet for å ivareta personvernet og informasjonssikkerheten, sier Astrid Øksenvåg, avdelingsdirektør i KS.

Løsningen består av to deler, en melding for privatpersoner og en for offentlig ansatte.

Bedre kvalitet og bruk av tid

Alle som melder bekymring får tilgang til samme skjema, kvalitetssikret informasjon om hvordan meldingene behandles, og hvordan barnevernstjenesten kan kontaktes.  I dag er det mange meldere som er usikre på om meldingen har kommet fram.  

Barnevernstjenesten vil spare tid og kunne behandle bekymringsmeldingene raskere. Kvaliteten på informasjonen i meldingene blir bedre og mer strukturert.

Portalen vil være et supplement til dagens løsninger som er post og telefon, og det vil fortsatt være mulig å melde bekymringer anonymt via en annen løsning.

Del av større digitalisering

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS og direktør Mari Trommald i Bufdir oppfordrer nå alle kommuner til å ta i bruk løsningen så snart de får tilbud om det. De peker på at dette er et godt eksempel på samarbeid mellom stat og kommune som er helt avgjørende for at innbyggerne skal få sammenhengende tjenester. - Akkurat slik jobber vi best sammen for å realisere digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor som regjeringen og KS sammen la frem i fjor, sier Gram.

Bekymringsmeldingen er en del av prosjektet DigiBarnevern, som har som mål å forbedre det kommunale barnevernet. Nye digitale løsninger skal sikre raskere og bedre hjelp til barn som trenger det. 

Bufdir er ansvarlig for den statlige delen av prosjektet, mens den kommunale delen drives av KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker. DigiBarnevern-prosjektet har pågått siden 2016 og skal være ferdig i 2022.