Bare fire av ti barn og unge med tiltak fra barnevernet fullfører videregående. Styrket samarbeid og bedre kunnskapsflyt mellom skole og barnevern skal bidra til at flere mestrer og fullfører skolen.

At barn og unge mestrer skolen og får den støtte og oppfølging de har behov for, har stor betydning for hvordan de klarer seg senere i livet. Barn som får hjelp fra barnevernet lever ofte i en sårbar situasjon med flytting, skolebytte, relasjonsbrudd og bekymringer. Dette kan gå ut over trygghet, tilhørighet og faglig progresjon, og det krever ekstra oppfølging.

Statistikk viser at barn i barnevernet ofte gjør det dårligere på skolen, har lavere gjennomføringsfrekvens og i mindre grad tar høyere utdanning enn andre jevnaldrende.

Skolen og barnevernet har et felles ansvar for sammen å følge opp barnas skolehverdag og skolemestring. Det er derfor viktig at alle som jobber i barnevernet og i skolen har god kunnskap om hverandres fagfelt, ansvar og oppgaver. For å bidra til dette, lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet en oppdatert versjon av veilederen Samarbeid mellom skole og barnevern.

Veilederen retter seg både mot skolen og barnevernet. Den skal styrke tjenestenes kunnskap om hverandre, belyse ansvar og roller, og vise hvordan tjenestene kan samarbeide for å gi barn og unge i barnevernet best mulig oppfølging i ulike faser av opplæringsløpet.

Den nye veilederen  gir oppdatert informasjon og faglige anbefalinger når det gjelder:

  • bekymringsmelding
  • skolebytte
  • taushetsplikt og samtykke
  • daglig oppfølging av barnets skolegang
  • rettigheter og plikter knyttet til opplæring