Forskning om levekårene til lhbtiq-personer må reflektere skeive livserfaringer . Det viser en ny kvalitativ studie av skeive livsløp og sammensatte identiteter blant lhbtiq-personer i Norge.

— Dette er et grundig forarbeid til den nye levekårsundersøkelsen. Vi trenger oppdatert kunnskap om levekårene til lhbtiq-personer for å følge med på utviklingen og for å kunne bidra til en kunnskapsbasert likestillingspolitikk, sier Solveig Valseth, avdelingsdirektør i Bufdir.

Studien er gjennomført av Helga Eggebø ved Nordlandsforskning i samarbeid med Elisabeth Stubberud ved Likestillingssenteret KUN og Norman Anderssen ved Universitetet i Bergen, på oppdrag fra Bufdir. Studien er en del av forarbeidet til en ny landsdekkende levekårsundersøkelse blant lhbtiq-personer. Den nye levekårsundersøkelsen skal ferdigstilles i 2020.

Rapporten er basert på skeives beskrivelser av egne liv. Til sammen er nærmere 100 personer mellom 16 og 87 år intervjuet. I rapporten utforskes temaer som begrepsbruk, sammensatte identiteter, åpenhet og skeive liv og livsfaser. Forskerne diskuterer også hvilke implikasjoner funnene i rapporten har for utformingen av den nye levekårsundersøkelsen.

Ambivalens og fellesskap
Et viktig tema i rapporten er identitet og begrepsbruk. Studien viser at det er mange ulike begreper for skeive identiteter. Mange opplever trygghet og fellesskap gjennom å identifisere seg som lhbtiq-person. Samtidig er det en del som er ambivalente til disse kategoriene, og motsetter seg den stereotypiseringen det kan innebære å definere seg som lhbtiq.

Rapporten undersøker også hvordan ulike diskrimineringsgrunnlag virker sammen. Forskerne finner at det å tilhøre flere minoriteter kan være en kilde til fellesskap og styrke, men også bidra til utenforskap. Et eksempel på dette er at manglende økonomiske ressurser kan være et hinder for tilgang til skeive nettverk.

Å komme ut og komme inn
Fortellinger om første gang man valgte å være åpen om sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet overfor sine nærmeste, spiller en viktig rolle i livshistorien til mange skeive.

— Studien viser at det fortsatt kan være vanskelig å komme ut som lhbtiq-person. Dette gjelder særlig for de som bryter med todelinger som homo/hetero og mann/kvinne. Samtidig kan det å komme ut som skeiv innebære en mulighet for å komme inn i et skeivt fellesskap, forklarer Valseth.

Studien utforsker også skeive livsløp, og diskuterer dette opp mot heteronormative forventninger. Mange av informantene i studien forteller om følelser av annerledeshet og hvordan det har preget livene deres allerede fra oppveksten. For flere har det å bli oppfattet som annerledes også ført til negative erfaringer som å bli møtt med hatytringer, diskriminering, mobbing, vold og seksuelle krenkelser. 

Ny landsdekkende levekårsundersøkelse i 2020
Eggebø, Stubberud og Anderssen er godt i gang med forberedelsene av en ny levekårsundersøkelse på lhbtiq-feltet. Siste levekårsundersøkelse blant lhb-personer er fra 2013.

— Den nye levekårsundersøkelsen skal handle om levekårene til transpersoner og personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling, i tillegg til lesbiske, homofile og bifile. Vi gleder oss til å sette i gang med levekårsundersøkelsen, sier Eggebø, Stubberud og Anderssen