Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) avsa i dag, 19. november, dom i en sak mot Norge. EMD mener Norge har krenket foreldrenes menneskerettigheter når det gjelder samvær med barnet, men ikke dømt Norge for selve omsorgsovertakelsen. 

Dommen i «Case of K.O. and V.M v. Norway» omhandler omsorgovertakelse og samvær. Saken startet i januar 2015, ved at et tre uker gammelt barn ble akuttplassert i beredskapshjem. 

Domstolen trakk i sin gjennomgang frem flere forhold som ga grunn til å være alvorlig bekymret for den omsorgen barnet ville få hos foreldrene. Domstolen uttalte at forholdene var relevante og tilstrekkelige grunner til å overta omsorgen. Omsorgsovertakelsen innebar derfor ingen krenkelse av menneskerettighetene. EMD har imidlertid kommet til at det var en krenkelse av retten til familieliv at foreldrene ikke fikk mer samvær. Domstolen er kritisk til at det på et tidlig tidspunkt ble tatt stilling til at omsorgsovertakelsen etter alt å dømme ville bli langvarig, og at dette ble brukt som begrunnelse for å tillate få samvær.

– Bufdir er opptatt av at alle instanser må lære av dommen. Til tross for at denne dommen først og fremst er et signal til fylkesnemndene og domstolene, fritar den ikke den kommunale barnevernstjenesten. Både denne og Strand Lobben-dommen, tilsier at barneverntjenestene, nemnder og domstoler bør være varsomme med å fastslå på et tidlig stadium at det er sannsynlig med langvarig plassering. Et annet spørsmål er om dommene også må få konsekvenser for samværsfastsettelse i saker hvor samvær ikke påvirker barnet negativt, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Dommen understreker den forpliktelsen det offentlige har til å legge til rette for at foreldrene skal kunne få barnet tilbake dersom de ordner opp i eget liv.

– Regelmessig samvær med barnet er viktig for å få en tilbakeføring og for at den skal skje på en trygg og forsvarlig måte. Dommen innebærer ikke at hyppige samvær må være hovedregelen i alle saker. Det den sier, er et begrenset samvær må være begrunnet med at det er til barnets beste. Vi har også merket oss at Høyesterett i februar 2020 skal behandle fire barnevernssaker. En av disse handler om samvær etter en omsorgsovertakelse, sier Trommald.

Bufdir, som er fagdirektorat for det kommunale barnevernet, har over lengre tid vært bekymret for kompetansen i barnevernet og variasjonene mellom ulike barnevernstjenester. Nye forskningsrapporter dokumenterer ulik praksis, og direktoratet jobber med standardisering, faglig normering og digitale hjelpeverktøy som skal sikre mer enhetlig praksis i det kommunale barnevernet.

Barnet i denne saken er nå tilbake hos foreldrene, etter at tingretten i juli 2018 besluttet å tilbakeføre barnet til foreldrene. Barnet var da 3.5 år gammelt. EMD konkluderer med at retten til familieliv er krenket og tildeler hver av foreldrene 10.000 Euro i erstatning.

EMD har til sammen tatt 34 barnevernssaker til behandling. Fem av dem er nå avgjort, og Norge har brutt menneskerettsforpliktelsene i tre av disse.

Norsk sammendrag på Lovdata