En ny litteraturgjennomgang viser at mer utdanning, mer praksis og veiledning kan bidra til å redusere turnover i barnevernet. Gjennomgangen finner ikke tilstrekkelig forskning for å kunne konkludere om tiltakene påvirker kvalitet i yrkesutøvelsen.

På oppdrag fra Bufdir har NIFU gjennomført en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering av forskning på hvorvidt utdanning på høyere nivå, praksis og veiledning og autorisasjon, påvirker kvaliteten i den enkelte barnevernsarbeiders yrkesutøvelse. 40 forskningsartikler er omtalt i litteraturgjennomgangen. De fleste studiene er utført i land utenfor Norden.

Forskerne finner at det er vanskelig å trekke tydelige konklusjoner om hvordan utdanning, praksis og veiledning påvirker kvalitet i yrkesutøvelsen. Samlet sett indikerer likevel de omtalte studiene at mer utdanning, mer praksis og veiledning kan bidra positivt særlig når det gjelder turnover. Forskerne fant svært lite forskning knyttet til autorisasjon, og hvorvidt dette fører til økt tillit.

De fleste studiene benytter selvrapporterte mål hos de ansatte, studenter og veiledere. Dette er for eksempel tilfredshet eller turnover. NIFU fant ikke forskning hvor barn og familiers oppfatning av kvalitet var inkludert som et mål.

Funnene fra litteraturgjennomgangen vil benyttes inn i direktoratets arbeid med å utrede kompetansekrav, masterutdanning og autorisasjon for barnevernet.