Det er funne feil i rapporten "Legemidler og deres håndtering i barnevernsinstitusjoner". Rapporten er utarbeida av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. 

Informasjon om rappporten vart publisert på nett den 31. januar 2019.

Vi fekk ein e-post frå Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse 22. mars 2019, om at dei hadde oppdaga feil i utrekningane sine i rapporten. Det tyder at enkelte konklusjonar i rapporten er feil. 

Konklusjonar om låg bruk av somatiske medikament blant barn på barnevernsinstitusjonar er no endra til at dei også har ein høgare bruk av slike medikament. 

Ny rapport er lagt fram, der dette er retta og feilen er forklart i innleiinga i den nye rapporten på side 2:

«Erratum i forbindelse med korrigert rapport april 2019

I forbindelse med et forskningsprosjekt ble tallene i denne rapporten gjennomgått på nytt vinteren 2019. Det ble da oppdaget feil i utregningen av andelen barn i barnevernsinstitusjoner som hadde hentet ut medisiner. Denne feilen førte til at man systematisk fikk for lave tall for medisinbruken til barna i institusjonene sammenlignet med normalbefolkningen. Dette førte igjen til at man konkluderte med en systematisk lavere behandling, spesielt av somatiske sykdommer, av barna i barnevernsinstitusjoner sammenlignet med normalbefolkningen. Dette er imidlertid feil. I denne reviderte rapporten er tallene rettet opp og konklusjoner basert på de lave tallene reformulert eller strøket. Rapportens andre hovedkonklusjoner står seg. Det er samtidig gjort en kvalitetsvurdering av alle tallene i rapporten. Dette har ført til at noen av de andre tallene som ikke gjelder medisinbruk også er korrigert. Disse korrigeringene har imidlertid ingen konsekvenser for rapportens vurderinger eller konklusjoner.»