Bufdir har delt ut 297,3 millioner kroner til kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører over hele landet i støtte til tiltak til inkludering av barn i lavinntektsfamilier. 

Formålet med Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Flere unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Økende interesse for tilskuddsordningen

Interessen rundt tilskuddsordningen har vært stadig økende, og i 2019 var det en tydelig økning både i antall kommuner som søkte og i antall søknader totalt. 296 kommuner hadde minst én søknad til vurdering, mot 239 i 2018. Det kom inn over 1400 søknader til ordningen, over 200 flere enn i fjor.

- Vi er godt fornøyde med at det er hele 57 flere kommuner som har søkt i år. Det tyder på at det fortsatt er stigende oppmerksomhet rundt temaet. Men selv om 7 av 10 kommuner nå søker om støtte, er det fortsatt et potensial for å få med flere. Vi håper resten av kommunene også får øynene opp for hvor mye viktig arbeid de kan få tilskudd til gjennom denne ordningen, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Jevnere fordeling av midlene

I 2019 er det gjort noen endringer i regelverket for tilskuddsordningen som gjelder fordelingen av midlene i tilskuddsordningen. Den er en spesifisering av at antallet barn i vedvarende lavinntekt i den enkelte kommune skal vektlegges, og den andre gjelder hensynet til geografisk spredning av midlene. Enkelte kommuner som de siste årene har mottatt mye i forhold til antall barn i lavinntekt får dermed noe lavere tilskudd i 2019. Samtidig er det mange nye kommuner som har kommet til, og hele 58 flere kommuner som mottar tilskudd enn i fjor.

- Det er gledelig at pengene kommer til nytte over hele landet. Selv om veldig mange av barna som vokser opp i lavinntektsfamilier bor i storbyer, er det minst like vanskelig å ikke ha råd til å være med på det samme som klassekameratene om du bor på et lite sted, sier Trommald.

De ti kommunene som har fått innvilget mest støtte er Oslo, Bergen, Drammen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Skien, Bærum, Fredrikstad og Arendal. Sett opp mot andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt, ligger flere av disse kommunene vesentlig over gjennomsnittet. Det gjelder spesielt Oslo, Drammen, Fredrikstad og Skien. Det er innvilget tilskudd til søkere i alle fylker.

Oslo kommune mottar 42,7 millioner kroner til 93 tiltak. I Oslo kan åtte prioriterte bydeler søke direkte til Bufdir, samtidig som andre bydeler og byomfattende frivillige og private aktører kan søke gjennom Oslo kommune sentralt. Dette gjør at det blir et høyere antall søknader fra Oslo enn fra andre kommuner. Oslo kommune har et høyt antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Arbeidet med målgruppen har kommet relativt langt i Oslo og det er en høy kvalitet på mange av søknadene. Når hovedstaden likevel får et lavere tilskudd enn i 2018, skyldes det både de nye prioriteringene i regelverket og at det er økt konkurranse om midlene.

Fortsatt god uttelling til frivilligheten

Omtrent to tredeler av de samlede tildelte midlene går til frivillige organisasjoner. Frivilligheten har levert 639 søknader. 333 tiltak har fått støtte, med totalt 193,6 millioner kroner.

Tiltakene som mottar de største enkelttilskuddene er Barnas Stasjon i regi av Blå Kors Norge (42 millioner kroner), Ferie for alle i regi av Norges Røde Kors (ca. 31 millioner kroner) og Kirkens Bymisjon sitt tiltak FRI (ca. 12 millioner). Alle disse er øremerket i statsbudsjettet.

Bufdir har innvilget 631 søknader (270 millioner kroner) til tiltak hvor søker opplyser at det er et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester i kommunen.

Stimulerer lokalt samarbeid

Bufdir har innvilget 90 søknader (97 millioner kroner) til tiltak hvor søker opplyser at de retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Tiltak som skal fremme integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn får en samlet støtte på 278 millioner kroner (660 søknader er innvilget). Dette er også tall som baserer seg på at søker selv mener tiltaket bidrar til integrering.

Fritidserklæringen

Over 300 innvilgede tiltak bidrar til målsettingen med Fritidserklæringen (ca. 75 millioner kroner). Mange kommuner, idrettslag og frivillige organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i sine tilbud. Alle disse tiltakene støtter opp under regjeringens fritidserklæring ved at de tilbyr minst én organisert aktivitet til barn og ungdom.

Stort mangfold av prosjekter

Det er stor variasjon i tiltakene som mottar støtte. Tilskuddene går blant annet til ferieleirer for hele familien, gratis utlån av utstyr til fritidsaktiviteter, åpne fritidsaktiviteter og ulike former for kulturtilbud.

- Det er positivt at det er stort mangfold av aktiviteter i kommunene. Mange av aktivitetene er gratis lavterskeltilbud, og de er med på å gi barn og ungdom et variert fritidstilbud, sier Trommald.

Her er noen eksempler på prosjektene som har fått tilskudd:

  • Camp Killingen i regi av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen.
    Det vil bli arrangert feriekoloni for barn og ungdom og egne familiehelger. Feriekoloniukene vil inneholde tilbud om seiling, fisking, roing, mestring i vann m.m. Her vil barn og ungdom oppleve fellesskap og mestring.
  • Sommeraktiviteter for barn og ungdom 2019 i regi av Kongsberg kommune. Målet med tiltaket er inkludering og mestring og at barn og ungdom får gode ferieminner og erfaring fra arbeidslivet. Tilbudet består av både sommerjobb for ungdom og varierte ferieaktiviteter som ponnileir, turer med overnatting, friluftsliv m.m.
  • Forandringshuset ferie- og helgetilbud i regi av Norges KFUK-KFUM. Med dette tiltaket vil det bli arrangert et bredt spekter av ferie- og helgetilbud for barn og unge i flere kommuner. Barn og ungdom er selv med på å planlegge og gjennomføre aktivitetene. Det vil blant annet bli arrangert ferieleirer, aktivitetsuker, kurs og «åpent hus». Tiltaket inneholder også arbeidstrening for ungdom, et «Sommercrew», hvor ungdom skal lede ulike aktiviteter.
  • «Finn din stemme» i regi av Lørenskog kommune. Målsettingen med tiltaket er sosialisering og forebygging av marginaliserte barn og unge. Alle tilbud er gratis og omfatter aktiviteter innen hip hop, musikalteater, komposisjon/låtskriverkurs, keramikk, animasjon og koding. Barna vil få prøve ut alle aktivitetene før de velger den aktiviteten de selv føler gir størst mestring.

Se hvem som har fått tilskudd