Om tilskuddsordningen

Ordningen er ettårig.

 • Beløp (år): I statsbudsjettet for 2021 var det avsatt 11,82 mill. kroner til tilskuddsordningen. I Revidert Nasjonalbudsjett for 2021 ble ordningen i tillegg styrket med 13,2 mill. kroner. Samlet tildeling på ordningen var derfor 25,02 mill. kroner.
 • Av denne summen er 3,17 mill. kroner utdelt til tilskudd til tiltak for særlig utsatte grupper på krisesentre, 1,825 mill. kroner til driftstilskudd og 20,025 mill. kroner til prosjekter.
 • Søknadsfrist: Søknadsfrist for 2021 var 27. november 2020 (prosjekttilskudd) og 31. desember 2020 (driftstilskudd og øremerkede midler). Søknadsfristen for 2022 er ikke fastsatt.
 • Rapporteringsfrist: 15. februar i året etter tildelingen. 
 • Hvem kan søke: Organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret kan søke om prosjekttilskudd. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner og virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis. Organisasjonen må være ideell og/eller frivillig, og ha et tydelig sosialt formål. Den kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd i organisasjonen kan bare benyttes til det sosiale formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper eller enkeltpersonforetak må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene.
 • Kun organisasjoner som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd. Organisasjonen må i tillegg ha et landsomfattende nedslagsfelt, og bør som et minimum ha fast stedlig aktivitet i 5 fylker. 
 • Utlysing etter særlige kriterier (øremerkede tilskudd): Søknadsrutiner for organisasjonene Stine Sofies Stiftelse, Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Røde Kors sitt mentorprosjekt, SEIFs prosjekt om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Oslo krisesenters nettverksprosjekt Sammen og Mental Helse Norge sin Foreldresupport-telefontjeneste vil bli formidlet i e-post til disse organisasjonene.
 • Utlysning av midler forbeholdt krisesentre: Krisesentrene kunne i 2021 søke om til å videreutvikle tilbudet til særlig utsatte grupper, som voldsutsatte med problematikk knyttet til rus, alvorlige psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelse og til utvikling/tilrettelegging av krisesentertilbudet til den samiske befolkningen.
 • Regelverk for ordningen 
Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge vold og overgrep i nære relasjoner, og å styrke mestringsevnen og livskvaliteten til barn og unge som er eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er de som står i fare for, er eller har vært utsatt for, eller selv har utøvd vold og/eller seksuelle overgrep i nære relasjoner. Sekundær målgruppe er opinionen (påvirkningsarbeid) og fagfeltet/hjelpeapparatet (kompetanse- og metodeoppbygging og -deling). 

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Organisasjoner som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd. Organisasjonen må dessuten ha et landsomfattende nedslagsfelt, og bør som et minimum ha fast stedlig aktivitet i 5 fylker. 

Disse og andre organisasjoner (se punkt 2 i regelverket) kan søkes om tilskudd til prosjekter.

Prioriteringer, prosjekter:

 • Prosjekter som er i tråd med målene i Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021). 
 • Prosjekter/organisasjoner som er egnet til å skape økt forståelse, oppmerksomhet, debatt og holdningsendringer om vold og konsekvenser av vold.
 • Prosjekter/organisasjoner basert på et kunnskapsgrunnlag som styrker sannsynligheten for økt mestringsevne og livskvalitet for barn og unge som er eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.
 • Prosjekter/organisasjoner som har en god strategi for å nå utsatte grupper og grupper det kan være vanskelig å nå ut til, som minoriteter, herunder nasjonale minoriteter. 
 • Prosjekter/organisasjoner som bidrar til metodeutvikling, kunnskapsformidling og kompetanseheving, og som inneholder en god strategi for å formidle kunnskap og erfaringer til relevante miljøer (inklusive behandlingsenheter og hjelpeapparatet).
 • Prosjekter/organisasjoner som bidrar til å etablere nettverk og formaliserte samarbeidsrelasjoner mellom mottakerne av tilskudd, det lokale hjelpeapparat og/eller andre miljøer.
 • Tiltak som gjelder familievold, vold mellom personer som kjenner hverandre og står hverandre nær, eller hvor det eksisterer et tillits- eller avhengighetsforhold vil bli prioritert.

 Viktige søknadskriterier

 • Prosjekttilskudd må skille seg klart ut som en egen satsing og ha begrenset varighet.
 • Det vil være en styrke for søknaden om tiltakene gjennomføres som samarbeidsprosjekt.
Hvordan søke?

Søk om tilskudd ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema i Bufdirs søknadsportal. Veileder til søknadsportalen finner du her.

Vedlegg til søknaden (prosjekttilskudd)

 • Vedtekter.
 • Eventuelle eksempler på organisasjonens aktiviteter.
 • NB! Beskrivelse av tiltaket/tiltakene skal føres i søknadsskjemaet og ikke fremkomme i vedlegg.

Vedlegg til søknaden (driftstilskudd)

 • Vedtekter.
 • Organisasjonens budsjett for tilskuddsåret.
 • Organisasjonens arbeidsplan for tilskuddsåret
 • Sist godkjente årsmelding.
 • Sist revisorattesterte regnskap med revisjonsberetning. 
 • Eventuelle eksempler på organisasjonens aktiviteter.
Slik skriver du en god søknad
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

 Beskriv tiltaket så godt som mulig (for prosjekttilskudd)

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen med tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene

Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Budsjett

Bruk budsjettfelter i søknadsskjemaet og fyll dem ut, uansett hvor lite midler det søkes om. Vær så presis som mulig. 

 • Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
 • For prosjekttilskudd:
  • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l.
  • Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.
  • Budsjettet skal gå i balanse! Laster dere opp budsjett som vedlegg i tillegg til å fylle ut budsjett i søknadsskjemaet må tallene og resultatet stemme overens med det som er fylt ut i skjemaet. 

Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket, eller at søker dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og liknende.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Kort om videre saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad kan vi ta kontakt med dere. Vi vil gi en kort frist for eventuelle korreksjoner og ettersendelser.

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i midten av mars måned. Tilskuddsbrev og utbetaling vil da kunne sendes ut i slutten av mars/april. Dette vil imidlertid kunne variere noe fra år til år. 

Muligheter for å klage – hvordan klager jeg?

Det vil følge med informasjon om hvordan dere klager på vedtak, og klagefrister, i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Rapportering

Rapportering vil skje i søknadsportalen

Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, måloppnåelse og eventuelle avvik fra opprinnelig plan. Regnskapet skal kontrolleres og dere skal legge ved en uttalelse fra revisor. Les mer om krav til rapportering her.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd til neste år, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 1. oktober i det året dere har fått tilskuddet. Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.  Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss

6 % har opplevd seksuelle overgrep fra voksne minst én gang