Om tilskuddsordningen

Spesielle forhold i 2021 pga. koronasituasjonen

Rammen for økning i det statlige tilskuddet for 2021 er 3,2 prosent. Det kan søkes om økning i det statlig tilskudd ut over 3,2 prosent dersom det foreligger sterke grunner. I 2021 kan en slik sterk grunn være ekstrautgifter i forbindelse med innsats eller tiltak som begrenser de negative konsekvensene av smittevernstiltakene hos sårbare barn og unge

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er utsatte og pårørende til utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til drift av senteret.

Hvordan søke?
Slik skriver du en god søknad
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

 Beskriv tiltaket så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen med tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene

Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Budsjett

Legg alltid med budsjett, hvis det ikke er satt opp budsjettfelter i søknadsskjemaet, uansett hvor lite midler det søkes om. Vær så presis som mulig.

 • Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l.
 • Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

 Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket, eller at søker dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og liknende.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad vil vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og ettersendelser.

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i løpet av mai måned og tilskuddsbrev sendes ut fortløpende gjennom saksbehandlingen. Utbetaling av tilskuddet foretas ca. 15. februar (forskuddsbeløp) og 15. juli.

Muligheter for å klage – hvordan klager jeg?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er klageinstans for enkeltvedtak fattet i direktoratet etter forvaltningsloven. En eventuell klage skal sendes Bufdir. Klagefristen er 3 uker.

Rapportering

Regnskap og rapportering skal sendes direktoratet på fastsatt elektronisk skjema. Frist for rapportering og regnskap er 1. mars 2022.

Kontakt oss