Om tilskuddsordningen

Det har vist seg vanskelig å rekruttere studenter til videreutdanning, både fra barneverninstitusjoner og fra kommunalt barnevern.

Barne- og likestillingsdepartementet har derfor opprettet en ny tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning, som skal bidra til økt bruk av videreutdanningstilbudet. Ordningen er opprettet på statsbudsjettet kapittel 854 post 71, og innebærer at kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til videreutdanning for ansatte i kommunalt barnevern og ansatte i statlige, ideelle og andre private barnevernsinstitusjoner.

Det vil kunne variere fra år til år hva slags videreutdanning det kan søkes om tilskudd til. I 2017 vil søkere til utdanningene «Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning» ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og «Barnevern i et minoritetsperspektiv» ved Høyskolen i Oslo og Akershus og Høyskolen i Sørøst-Norge prioriteres.

  • Beløp: For 2017 er det bevilget kr. 6,2 mill. til ordningen. 
  • Søknadsfrist: 15. mai 2017. 
  • Rapporteringsfrist: For mottakere av tilskudd til videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er frist for regnskap og rapportering 1. august 2018. For mottakere av tilskudd til utdanning i barnevern i et minoritetsperspektiv er frist for regnskap og rapportering 1. mars 2018.
  • Hvem kan søke: Kommunene og statlige, ideelle og andre private barnevernsinstitusjoner

Regelverk for tilskuddsordningen i 2017

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsmidlene er å styrke kunnskapsnivået i barnevernet og sikre en kontinuerlig profesjonalisering.

Målgruppe

Kommunene og statlige, ideelle og andre private barnevernsinstitusjoner.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd på inntil kr 100 000,- til videreutdanning i barnevernfaglig veiledning og inntil kr. 50 000,- til utdanning i barnevern i et minoritetsperspektiv. Midlene skal benyttes til å dekke følgende kostnader:

  • Vikarutgifter
  • Reisekostnader
  • Litteraturkjøp, o.l.
Hvordan søke?
Slik skriver du en god søknad

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår. Legg ved de nødvendige vedleggene.

Jeg har sendt inn en søknad. Hva nå?
  • Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser.
  • Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i løpet av juli. Bufdir er avhengige av endelige opptakslister ved de aktuelle studiestedene for å kunne ferdigstille saksbehandlingen. Vi vil sende ut brev om tilskudd eller avslag. Brevet kan sendes enten elektronisk (f.eks. ved e-post) eller gjennom posten.
Rapportering

Frist for regnskap og rapportering er 1. august 2017. Regnskapet skal kun innbefatte kostnader som er relatert til og i henhold til vilkårene for tildelt statstilskudd.

Det skal vedlegges dokumentasjon som viser at den aktuelle medarbeideren er tatt opp på videreutdanningstilbudet og at videreutdanningen er gjennomført med inntil 30 studiepoeng.

Mer informasjon om rapportering.

Regelverk og dokumenter for tidligere år

Det er regelverket som gjaldt på søknadstidspunktet som er gjeldende. Her finner du regelverk for tidligere år:

Kontakt oss
Publisert 15. april 2016.
Oppdatert 22. september 2017.