Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Bevilgningen for 2021 er 20 mill. kroner. Av disse er omlag 13,6 mill. kroner bundet opp i tidligere søknader med flerårig tildeling. Det er dermed ca. 6,4 mill. kroner til fordeling til nye søknader i 2021. SOS-barnebyer er øremerket 1,675 mill. kroner til prosjektet "Under samme tak" i 2021.
 • Søknadsfrist 2021: 15. desember 2020
 • Rapporteringsfrist for 2020: 1. mars 2021. Mer informasjon om rapportering.
 • Hvem kan søke: Organisasjoner og frivillige/ideelle virksomheter som arbeider med eller har grenseflater mot barnevernet, og interesse- og brukerorganisasjoner. Kommuner kan ikke søke.
 • Prioriteringer i 2021:
  • Brukermedvirkning
  • Dialogarbeid mellom barnevernet og minoritetsbefolkningen, herunder urbefolkning og nasjonale minoriteter
  • Bedre helsehjelp til barn med tiltak i barnevernet
  • Legge til rette for involvering av utsatte barns slekt og nettverk
Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å styrke barnevernet. Dette gjøres ved at frivillige organisasjoner og andre virksomheter kan jobbe med å forebygge problemutvikling, og å medvirke til at utsatte barn og unge får bedre hjelp til å mestre sine liv og utvikle sine evner.

Målgruppe

Målgruppe for prosjektene er utsatte barn/unge og deres foreldre som er, har vært eller kan komme i kontakt med barnevernet. Søker skal spesifisere nærmere målgruppe for det enkelte prosjektet.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som vil bidra i utviklingen av et bedre barnevern. Dere kan søke om tilskudd for inntil tre år. Hvis dere får tilsagn om tilskudd for flere år, trenger dere ikke søke om støtte hvert år.

Viktige tildelingskriterier:

 • Kunnskapsutvikling og spredning av informasjon; prosjektet skal kunne gi ny kunnskap, systematiserte erfaringer eller innovasjon på området. Tiltaket kan også formidle kunnskap om forskningsresultater til relevante aktører.
 • Utvikling og utprøving av modeller for bedre samhandling mellom tjenester; prosjektet skal fremme dialog og samhandling mellom aktører, tjenester og/eller brukere som har kontaktflater mot utsatte barn og unge, eksempelvis gjennom økt nyttegjøring av felles tjenestetilbud. Aktuelle tjenester i tillegg til barnevernet kan  blant annet være familievern,  politi, helsestasjon, psykisk helsevern, barnehage, skole, NAV, fritidstilbud m.m.
 • Forebyggende arbeid; prosjektene skal motvirke problemutvikling og/eller bedre mestringsmulighetene til barn og unge i målgruppen for ordningen. Tiltaket kan rettes inn på generelt nivå eller mer spesifikt for noen grupper, for å hindre at barn og unge utsettes for en uakseptabel livssituasjon i hjemmet eller utvikler bekymringsfull atferd.

Ved behandling av søknadene og utmåling av tilskudd vil vi legge vekt på:

 • om tiltaket kan føre til konkrete og målbare resultater som bidrar til å oppfylle formålet om et styrket barnevern
 • om tiltaket bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Deltakeravgift, sponsormidler, øremerkede prosjekttilskudd fra andre og lignende regnes ikke som egenfinansiering
 • størrelsen på summen som er til disposisjon i ordningen
 • kvaliteten på det planlagte tiltaket

Vi vil ikke prioritere å innvilge støtte til:

 • forskningsoppdrag
 • driftsoppgaver som inngår som en del av søkers kjernevirksomhet
 • lokale aktiviteter som har karakter av hjelpetiltak for enkeltpersoner
 • regelmessige aktiviteter og prosjekter som innebærer generelt faglig samarbeid uten konkrete utviklingsmål
Hvordan søke?
Slik skriver du en god søknad

Les godt igjennom regelverket og spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår.

Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete, men konkrete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig.
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • For tiltak som er rettet inn mot bedre samhandling må det komme klart frem hvilket ansvar dere har og hvilket ansvar samarbeidspartnere har.
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal dere evaluere tiltaket når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal dere fortsette tiltaket etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Budsjett 

Sett opp budsjettet så presist som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Egenfinansiering 

Det er positivt dersom dere bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Deltakeravgift, sponsormidler, øremerkede prosjekttilskudd fra andre og lignende regnes ikke som egenfinansiering.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?
 • Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det.
 • Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen rundt to måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Vi vil da sende ut melding om tilskudd eller avslag.
 • Dersom dere får tilskudd vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette vil imidlertid kunne variere noe.
 • Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.
Rapportering

Alle tilskuddsmottakere skal hvert år levere rapport og regnskap som viser hvordan dere har brukt tilskuddet, og hvilke resultater og erfaringer  dere har hatt med prosjektet. Rapporteringen skal gjøres gjennom Bufdir sin søknadsportal for tilskudd.

Mer informasjon om rapportering og rapporteringsskjema.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere har ubrukte midler i et flerårig tiltak, trenger dere ikke søke om å overføre midlene, men det må fremkomme i regnskapet at dere har et overskudd som dere overfører til neste tilskuddsår. Dere må også sende inn et nytt budsjett hvor inntektene og kostnadene er justert etter overføringen. Dersom dere har ubrukte midler i et ettårig tiltak, og ønsker å overføre midlene til neste år og dermed forlenge tiltaksperioden, må dere søke om dette.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskudd?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss.

Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist.

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss