Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: 269,441 mill.kr. (2018)
 • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 vil publiseres her så snart den er fastsatt.
 • Rapporteringsfrist: 1. april 2019.
 • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
 • Viktig informasjon om tilskuddsåret 2018:
  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn dette bekreftelsesskjemaet var 10. november 2017. Dersom din kommune ikke finnes i nedtrekksmenyen i søknadsskjemaet, skyldes det at kommunen ikke har oppfylt dette kravet. Det er ikke mulig å søke gjennom kommuner som ikke har sendt inn bekreftelsesskjemaet.
  • Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv. Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale kor, korps og idrettslag.
  • Det er foretatt en endring i regelverket for å forenkle saksbehandling i kommuner med få søknader. I regelverkets punkt 2 står nå følgende: «For kommuner/bydeler som mottar færre enn tre søknader, stilles det ikke krav om vurdering og prioritering». Dette har selvsagt ikke innvirkning på krav om innsending av bekreftelsesskjema.
  • Årets utlysning finner du her. Her vil du blant annet finne informasjon om forenklet søknadsskjema for utlånssentraler og krav til egenfinansiering. Vi anbefaler at alle som vil søke leser denne saken nøye.

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 8. desember 2017.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger
 • tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
 • tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter
 • tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter
 • tiltak som er drevet på forretningsmessig basis
 • rene utviklings- og samordningstiltak, samt stillinger til kompetanseheving og utviklingsarbeid i NAV
 • tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
 • tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker

Viktige søknadskriterier:

 • For at søknaden skal være støtteberettiget må kommunen/bydelen ha sendt inn skjemaet bekreftelsesskjemaet innen fristen. Alle kommunene og nåværende kontaktpersoner for tilskuddsordningen informeres om dette.
 • Sentralledd i frivillige organisasjoner kan søke direkte til Bufdir.
 • Se regelverket for mer informasjon om tilskuddsordningen.

Prioriteringer for 2018:

 • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer
 • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
 • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.
Hvordan søke?
Krav om knutepunktfunksjon

Fra og med tilskuddsåret 2016 er det et krav om at alle kommuner som vil søke midler gjennom ordningen må ha en knutepunktfunksjon. 

Det er beskrevet i regelverket at funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelige å nå. Den skal videre sørge for at kommunene har god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd mellom de familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunene.

Målet med knutepunktsfunksjonen er å skape synergieffekter mellom offentlig og privat innsats, samt å samle kunnskap og kompetanse om hvordan man skal arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Kommunene skal beskrive hvordan de organiserer denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt.

Noen eksempler på hvordan knutepunktfunksjonen kan organiseres

Slik skriver du en god søknad

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Klikk på spørsmåltegnsymbolene i søknadsskjemaet for å få veiledning knyttet til de enkelte spørsmålene.

Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.

Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.

Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Vær konkrete og bruk «sekkeposter» i så liten grad som mulig.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det.

Når og hvordan får jeg vite om vi har fått tilskudd

Vi vil opplyse om forventet saksbehandlingstid på nettsidene etter at søknadsfristen er utløpt. Vi vil da sende ut brev om tilskudd eller avslag. Brevet kan sendes enten elektronisk (f.eks. ved e-post) eller gjennom posten.

Utbetaling

Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Ved større tilskuddsbeløp vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klagemuligheter

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportering

Dere skal rapportere om hvordan det gikk med gjennomføringen av tiltaket dere har fått tilskudd til, for eksempel hvilke resultater dere oppnådd, hvor mange som deltok og liknende.

Dere må sammenlikne med søknaden dere sendte inn og eventuelle vilkår Bufdir satte i brevet om tilskudd. Rapport og regnskap leveres gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Mer informasjon om rapportering.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere trenger mer tid for å gjennomføre tiltaket, kan dere søke om utsettelse. Dere må søke om utsatt rapporteringsfrist eller omdisponering av midler så snart som mulig og senest innen 31. januar, det vil si én måned før tilskuddåret er over. 

For å søke om utsatt rapporteringsfrist eller omdisponering av midler må søknadsansvarlig (den som har sendt inn søknaden, med mindre dere har gitt beskjed til Bufdir om noe annet) logge inn i Bufdirs søknadsportal, klikke på "Mine søknader" og "Innsendte" og deretter den aktuelle søknaden. Knapper for å søke om utsettelse eller omdisponering finnes øverst på skjermen. Søknadsportalen finner du her: https://soknadsportal.bufdir.no/

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss. Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Regelverk og dokumenter for tidligere år
Kontakt oss
Publisert 10. mars 2015.
Oppdatert 20. august 2018.