Illustrasjonsfoto

Barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Om tilskuddsordningen

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Det gis ikke tilskudd til:

 • kommunenes og bydelenes eksisterende barne- og ungdomsarbeid. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere eksisterende kommunale tilbud eller stillinger
 • klientrettede tiltak og tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter (se veilederen for utfyllende informasjon)
 • tiltak/prosjekter som inngår i skolefritidsordningen
 • tiltak/prosjekter som primært har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting.
 • kontantkasser hvor eneste målsetting er å betale utgifter til utstyr og kontingenter. Bufdir forutsetter at det ikke forekommer direkte utbetalinger til bruker.
 • privatpersoner
 • tiltak som er drevet på forretningsmessig basis

Viktige søknadskriterier:

Prioriteringer for 2015:

 • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer
 • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
 • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.
Hvordan søke?
Slik skriver du en god søknad

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Klikk på spørsmåltegnsymbolene i søknadsskjemaet for å få veiledning knyttet til de enkelte spørsmålene.

Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.

Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.

Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Det er mulig å sette inn egne budsjettposter i søknadsskjemaet. Vær konkrete og bruk «sekkeposter» i så liten grad som mulig.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det.

Når og hvordan får jeg vite om vi har fått tilskudd

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i slutten av mars måned. Vi vil da sende ut brev om tilskudd eller avslag. Brevet kan sendes enten elektronisk (f.eks. ved e-post) eller gjennom posten.

Utbetaling

vil skje så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Dersom tilskuddsbeløpet er over 300 000, vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klagemuligheter

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportering

Dere skal rapportere om hvordan det gikk med gjennomføringen av tiltaket dere har fått tilskudd til, for eksempel hvilke resultater dere oppnådd, hvor mange som deltok og liknende.

Dere må sammenlikne med søknaden dere sendte inn og eventuelle vilkår Bufdir satte i brevet om tilskudd. Rapport og regnskap skal fylles ut i Bufdirs skjema for dette.

Mer informasjon om rapportering.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd til neste år, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 31. januar, det vil si én måned før tilskuddåret er over. Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste tilskuddsår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig.

Skjema for å søke om omdisponering eller overføring av tilskudd finner dere her.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss. Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss

Nicolai Steineger
Tlf: 466 19 813,
E-post: nicolai.steineger@bufdir.no

Hanna Knoff
Tlf: 466 18 511,
E-post: hanna.knoff@bufdir.no

Emina Simic
Tlf: 466 17 925,
E-post: emina.simic@bufdir.no

Publisert 10. mars 2015.
Oppdatert 05. oktober 2016.