Om tilskuddsordningen

 • Beløp: ca. 35,6 mill. kr. (2018). En vesentlig del av midlene er bundet opp av tilsagn gitt i foregående to år. Sum til fordeling i 2018 ventes å være ca. 16 millioner kroner.
 • Søknadsfrist: 1. februar 2018. Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal
 • Rapporteringsfrist: 1. april, altså én måned etter at tilskuddsåret er over.
 • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i følgende kommuner og bydeler kan søke om midler:

  Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar og Gjøvik og 8 bydeler i Oslo; Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud.

 • Forventet saksbehandlingstid: juni
 • Regelverk og dokumenter for tilskudd for 2018:
 • For regelverk og dokumenter fra tidligere år, se eget punkt under.
Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Viktige endringer i regelverket i 2018

Trygge rammer

Det er lagt inn en presisering i regelverket at det skal sikres trygge rammer rundt tilbudet. Dersom en kommune for eksempel søker om investeringsmidler til å bygge en skaterampe, må de beskrive hvordan det skal sikres trygge rammer rundt det nyetablerte tiltaket. Det bør være en form for oppfølging av miljøet rundt det nye tilbudet, samt aktiv rekruttering av målgruppen. I motsatt fall er det vanskelig å vite om det nye tilbudet vil bidra til et trygt oppvekstmiljø for målgruppen, eller om det i stedet kan føre til økt rekruttering til negative miljøer med rus eller kriminalitet.

Følgende endringer var nye i 2017:

 

Krav til revisor

Revisor skal kontrollere regnskapene i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) og de spesifiserte kravene som er tilgjengelig på www.bufdir.no

Krav om egenfinansiering
Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering.

For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering.

Det innebærer at søkere må budsjettere med minimum denne andelen egenfinansiering av søknadsbeløpet. Denne andelen vil legges til grunn ved regnskapsgjennomgang ved prosjektslutt.

Hva man kan søke om tilskudd til
Det er en presisering i regelverket at tilskudd fra ordningen skal gå til å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd.

Målgruppe

Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 • Dere kan søke om tilskudd til å etablere eller videreutvikle åpne møteplasser.
 • Det kan søkes om midler for inntil ett til tre år. Innvilgelse av tilskudd for to eller tre år gjøres med forbehold om det bevilges penger til ordning på statsbudsjettet hvert år.
 • Søknader om rene investeringstilskudd gis kun for ett år av gangen.

Alle kriterier og prioriteringer finnes i gjeldende regelverk (lenke under "Om tilskuddsordningen)

Hvordan søke?
Slik skriver du en god søknad
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.
 • Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.

Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke bruk posten «Andre kostnader» mer enn helt nødvendig.

Bufdir har laget en veileder for søkere. Lenke til veilederen finnes under "Om tilskuddsordningen".

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det.

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i slutten av mai måned. Vi vil da sende ut brev om tilskudd eller avslag.  Brevet kan sendes enten elektronisk (f.eks. ved e-post) eller gjennom posten, og går til søkerorganisasjonen med kopi til den som har sendt inn søknaden. Kontaktperson i kommunen vil få innsyn i vedtaket gjennom søknadsportalen.

Utbetaling

Utbetaling vil skje så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Dersom tilskuddsbeløpet er over 300 000, vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klagemuligheter

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet. 

Rapportering

Dere skal rapportere om hvordan det gikk med gjennomføringen av tiltaket dere har fått tilskudd til, for eksempel hvilke resultater dere oppnådd, hvor mange som deltok og liknende. Dere må sammenlikne med søknaden dere sendte inn og eventuelle vilkår Bufdir satte i brevet om tilskudd. Rapport og regnskap skal fylles ut i Bufdirs skjema for dette.

Mer informasjon om rapportering finner dere her

 

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på prosjektet underveis?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Fremdriften i prosjektet gjøres rede for gjennom årlig fremdriftsrapportering. Dersom dere har ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår, men har fått tilsagn om midler også for året etter, vil vi normalt godta at midlene overføres. Dere må imidlertid redegjøre for dette i fremdriftsrapporten, og direktoratet kan holde tilbake utbetalinger eller redusere tilsagnsbeløpene dersom vi vurderer at mindreforbruket ikke er godt nok forklart eller at risiko for gjennomføring er for høy.

Dersom dere ønsker å forlenge hele prosjektperioden og dato for sluttrapportering, må dere søke om utsatt rapportering og forlengelse av prosjektperioden

Tiltak som fikk innvilget støtte i 2015 eller 2016, skal benytte følgende skjema: Skjema for å søke om utsatt rapportering og forlengelse av prosjektperioden eller omdisponering av tilskudd.

Tiltak som har fått innvilget støtte i 2017 eller senere, søker gjennom Bufdirs søknadsportal.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har fått tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år. 

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Regelverk og dokumenter for tidligere år

Det er rundskrivet som gjaldt på søknadstidspunktet som er gjeldende for flerårige tiltak. Her finner du rundskriv og dokumenter for tidligere år:

Kontakt oss
Publisert 20. april 2015.
Oppdatert 11. juni 2018.