Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Om lag 41,5 mill. kr. (2019). Ordningen er flerårig, og over to tredjedeler av midlene er bundet opp av tilsagn gitt i 2017 og 2018.  
 • Søknadsfrist: Søknadsfrist for 2019 var 10. desember 2018.
 • Frist for sluttrapport eller fremdriftsrapport: 1. april, én måned etter tilskuddsårets slutt.
 • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i følgende kommuner og bydeler kan søke om midler: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar og Gjøvik og 8 bydeler i Oslo; Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud.
 • Forventet saksbehandlingstid: Svar midten av juni.

Regelverk og dokumenter for 2019:

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene/bydelene.

Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

Andre kriterier:

 • Det må ikke stilles krav om forhåndspåmelding for å delta.
 • Møteplassen bør ha regelmessige åpningstider og være et helårstilbud.  Møteplassen bør ha et fast tilholdssted/lokale.
 • Møteplassen skal rekruttere bredt.
 • Det skal sikres trygge rammer rundt tilbudet.
Endringer i regelverket i 2019

Det er ingen større endringer i regelverket, men Bufdir gjør spesielt oppmerksom på følgende:

Trygge rammer

I regelverket presiseres det at det skal sikres trygge rammer rundt tilbudet. Dersom en kommune for eksempel søker om investeringsmidler til å bygge en skaterampe, må de beskrive hvordan det skal sikres trygge rammer rundt det nyetablerte tiltaket. Det bør være en form for oppfølging av miljøet rundt det nye tilbudet, samt aktiv rekruttering av målgruppen. I motsatt fall er det vanskelig å vite om det nye tilbudet vil bidra til et trygt oppvekstmiljø for målgruppen, eller om det i stedet kan føre til økt rekruttering til negative miljøer med rus eller kriminalitet.

Krav til revisor

Revisor skal kontrollere regnskapene i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) og de spesifiserte kravene som er tilgjengelig på https://www.bufdir.no/Global/Avtale%20om%20kontrollhandlinger.pdf 

Krav om egenfinansiering
Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering.

For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering.

Det innebærer at søkere må budsjettere med minimum denne andelen egenfinansiering av søknadsbeløpet. Denne andelen vil legges til grunn ved regnskapsgjennomgang ved prosjektslutt.

Målgruppe

Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til: 

 • Tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd. 
 • Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.


Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2019:

 • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.
 • Samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor. 
 • Den totale størrelsen på tilskudd til bykommunen gjennom ordningen.
Hvordan søke?
Slik skriver du en god søknad
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.
 • Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Dere skal bruke de forhåndsdefinerte postene, og bruke "sekkeposter" (som "andre utgifter") i så liten grad som mulig.

Bufdir oppfordrer alle søkere til å lese veilederen til regelverket nøye.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. 

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Vi forventer å kunne sende ut svar på søknadene rundt midten av juni. Vi vil sende ut vedtaksbrev elektronisk til søkerorganisasjoneen i Altinn, med kopi på epost til den som har sendt inn søknaden

Bufdir orienterer kommunene om hvilke tiltak som har fått tilskudd.

Utbetaling

Utbetaling vil skje så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Dersom tilskuddsbeløpet er over kr. 300 000, vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klagemuligheter

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet. 

Rapportering

Dere skal rapporterer på tiltakets måloppnåelse og svare ut eventuelle vilkår satt av Bufdir i vedtaksbrevet.

Det skal rapporteres gjennom Bufdirs søknadsportal. Informasjon om rapportering finner dere i veilederen til ordningen.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på prosjektet underveis?

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret, som går fra mars til mars. Fremdriften i prosjektet gjøres rede for gjennom årlig fremdriftsrapportering. Dersom dere har ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår, men har fått tilsagn om midler også for året etter, vil vi normalt godta at midlene overføres. Dere må imidlertid redegjøre for dette i fremdriftsrapporten, og direktoratet kan holde tilbake utbetalinger eller redusere tilsagnsbeløpene dersom vi vurderer at mindreforbruket ikke er godt nok forklart eller at risiko for manglende gjennomføring er høy.

Dersom dere ønsker å forlenge prosjektperioden og dato for sluttrapportering, må dere søke om utsatt rapportering og forlengelse av prosjektperioden

 • Tiltak som har fått innvilget støtte i 2017 eller senere, søker om utsatt rapportering og forlengelse gjennom Bufdirs søknadsportal.

For å søke om utsatt rapporteringsfrist eller omdisponering av midler må søknadsansvarlig (den som har sendt inn søknaden, med mindre dere har gitt beskjed til Bufdir om noe annet) logge inn i Bufdirs søknadsportal, klikke på "Mine søknader" og "Innsendte" og deretter den aktuelle søknaden. Knapper for å søke om utsettelse eller omdisponering finnes øverst på skjermen. 

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har fått tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale de ubenyttede midlene. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år. 

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Regelverk og dokumenter for tidligere år
Kontakt oss